Fjern dog de snærende bånd

Bragt i Erhvervsavisen Fyn 17. juni 2014

Af juridisk chef, advokat Claus Carstensen, Frie Funktionærer

Fjern dog de snærende bånd
Regeringen kom for nyligt i vækstpakken med et udspil til begrænsning af virksomhedernes brug af konkurrenceklausuler og andre former for klausuler.

Begrænser mobiliteten
Klausuler begrænser mobiliteten på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne kan pålægge deres funktionærer klausulerne efter funktionærloven, og de funktionæransatte har reelt ikke mulighed for at takke nej.

Konsekvensen er, at medarbejderen bliver begrænset i jobsøgningen. Det har den afledte effekt, at andre virksomheder begrænses i at ansætte de bedst kvalifice-rede. Det er uhensigtsmæssigt.

Nærmest grotesk er det, at to virksomheder i dag med jobklausulerne kan indgå aftale om ikke at ansætte den anden virksomheds ansatte.

Regeringens udspil går ud på at begrænse virksomheders brug af klausuler. I udspillet må ansættelsesklausulerne højest have en varighed på 12 måneder, hvor det i dag er muligt at aftale uden begrænsning. Der er også lagt op til en højere kompensation, hvis klausulen gælder mere end et halvt år. De timelønnede skal have de samme rettigheder, som funktionærer har og endelig foreslås det at fjerne jobklausulerne.

Bevægelse
Hvis reglerne bliver vedtaget, er det et lille skridt i den rigtige retning. Dog alene begrundet i, at regeringen erkender problemet.

Mange af Frie Funktionærers medlemmer er underlagt klausulerne, men langt de fleste er ”kun” begrænset i 12 måneder. Når der så er lagt op til en lovmæssig begrænsning på 12 måneder, må man jo sige, at det er et forslag uden den store effekt.

Stavnsbåndet
Frie Funktionærer er imod enhver form for begrænsning af mobiliteten på ar-bejdsmarkedet. Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og klausulerne bør følge efter.

Det er jo ikke underligt, at Frie Funktionærer som en fagforening mener dette. Men udover, at det er gavnligt for den enkelte, er det også gavnligt for erhvervslivet.

Produktivitetskommissionen har fremført erfaringer fra USA, hvor mobiliteten og indtjeningen er størst i stater med begrænset brug af klausuler.

Klausulerne hindrer virksomhederne i at hente den bedst kvalificerede arbejdskraft. Virksomhederne bør i stedet gøre sig attraktive både over for ansatte og nye medarbejdere. Med attraktive vilkår og rammer er det muligt at ansætte en kvalificeret medarbejder, der tilfører virksomheden en ny dynamik til virksomhe-dens og samfundets bedste.