Forenkling af fratrædelsesgoddtgørelse

Sendt til beskæftigelsesministeriet den 29. oktober 2014

Høringssvar til udkast til ændring af funktionærloven (forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse), J.nr. 2014-5790

Tak for muligheden for at give kommentarer til forenkling af funktionærlovens bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse.

Frie Funktionærer bifalder, at funktionærloven med den foreslåede ændring tilrettes, så den fremadrettet harmonerer med gældende EU-ret.

Frie Funktionærer ser det som en ubetinget fordel, at forslaget vil eliminere de betydelige usikkerhedsmomenter, som paragraffens stk. 2, 3 og 4 hidtil har medført, og som en ikke ubetydelig andel af arbejdsgivere alligevel ikke har håndhævet over for sine ansatte/opsagte medarbejdere, som ofte har fået udbetalt godtgørelsen uden hensyntagen til begrænsningerne i stk. 2, 3 og 4.

Det har eksempelvis afstedkommet en stor usikkerhed, at funktionærers ret til § 2 a godtgørelse har været afhængig af arbejdsgiverens vurdering af, om funktionæren reelt har ønsket at fortsætte som erhvervsaktiv efter sin fratræden. På den baggrund ses det som en klar fordel, at godtgørelsen nu gøres ubetinget, hvis funktionæren opfylder anciennitetskravet.

Frie Funktionærer finder det dog ikke rimeligt, at godtgørelsesniveauet bliver udhulet ved den foreslåede ændring. Fra at være en godtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 og 3 måneders løn efter ansættelse i henholdsvis 12, 15 og 18 år, indeholder forslaget en godtgørelse svarende til 1 eller 3 måneders løn, efter hen-holdsvis 12 og 17 års ansættelse.

At godtgørelsesniveauet forringes på grund af bestemmelsens harmonisering med EU-retten, finder vi beklageligt. Dette ikke mindst, idet vi som ovenfor nævnt ofte har oplevet, at arbejdsgivere efter den hidtidige bestemmelse har udbetalt godtgørelse jf. stk. 1 uden hensyntagen til stk. 2, 3 og 4. Forslaget vil derfor efter vores vurdering medføre en netto besparelse for arbejdsgiversiden. Frie Funktionærer anbefaler derfor, at der ikke bliver ændret ved lovens godtgørelsesniveau.

Hvis der er punkter i høringssvaret, der ønskes uddybet, er vi gerne til rådighed.