Ny sygedagpengemodel og dagpenge under sygdom

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 24. marts 2014

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Tak for høringsudkast til ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom mv.

Frie Funktionærer er meget tilfredse med, at beskæftigelsesministeren nu tager initiativ til at effektuere forenklingen, så a-kassen udbetaler sygedagpenge ved ledige medlemmers kortvarige sygefravær i op til 2 uger. Dermed smidiggøres processen ved kortvarig sygdom, så det først er ved sygdom i mere en to uger, at kommunen inddrages. Det reducerer de uhensigtsmæssige administrative rutiner for de kortvarigt sygemeldte, når de ikke skal igennem et ydelsesskift fra arbejdsløshedsdagpenge til sygedagpenge.

Forenklingen har vi set frem til siden den i januar 2011 indgik i den daværende beskæftigelsesministers katalog ”Væk med bøvlet” med 46 initiativer til at fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen.

I Frie Funktionærer finder vi det positivt, at der kan udbetales arbejdsløsheds-dagpenge under sygdom i de første 14 dage, også på de dage, hvor der i perioden måtte forekomme søgnehelligdage. En klar forbedring i forhold til sygedagpengereglerne.

Vi finder det ligeledes positivt, at der fastsættes regler om, at hverken godtgørelse for G-dage eller skattefri præmie forringes som følge af de nye regler om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Lovforslagets § 5, nr. 7 (nyt stk. 3 i § 62 - lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.)
Af forslaget fremgår, at udbetaling af dagpenge under de første 14 dages sygdom betinges af, at medlemmet ikke arbejder på nedsat tid.

Frie Funktionærer anbefaler, at formuleringen i lovens § 62, stk. 3, ændres fra nedsat tid til fast nedsat tid. Dermed vil personer, der er ansat fra dag til dag – vikarer, tilkaldevikarer og andre løsarbejdere - have ret til dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Gruppen af ledige, der omfattes af et ydelsesskift til sygedagpenge fra første sygedag begrænses dermed til ledige, der er ansat på fast nedsat tid.

Begrundelsen herfor er, at a-kassen typisk først hver 4. eller 5. uge, via dagpengekortet, får oplysning om beskæftigelsessituationen i den uge, hvor sygdommen indtræder. En fastholdelse af formuleringen fast tid, vil derfor indebære en uhensigtsmæssig bureaukratisk arbejdsgang, hvor a-kassen for ledige, der jf. de seneste oplysninger (typisk det seneste dagpengekort) er ”fuldt ledige”, skal kontakte den ledige for at afklare, om der har været løntimer i den uge, hvor sygdommen indtræder, før der kan tages stilling til, om medlemmet kan få dagpenge under de første 14 dages sygdom, eller om medlemmet skal have et ydelsesskrift til sygedagpenge straks fra den første sygedag.

Lovforslagets § 1, nr. 45 (ændring af § 40 a, stk. 1 i lov om sygedagpenge)
Fastholdes formuleringen fast tid i lovforslagets § 5, nr. 7 (nyt stk. 3 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., § 62) vil det være nødvendigt, at fristen for a-kassens indrapportering til kommunen af sygeperiode (ydelsesskift) for vikarer, tilkaldevikarer og andre løsarbejdere, forlænges fra de foreslåede 3 til 6 uger, så stillingtagen til ydelsesskifte kan afvente modtagelse og behandling i a-kassen af det dagpengekort, hvor sygdomsperioden indtræder. I modsat fald vil a-kassen ved hver sygemelding fra ”fuldt ledige” skulle foretage konkret afklaring af beskæftigelsessituationen i den uge, hvor sygdommen indtræder, jf. bemærkningerne ovenfor til lovforslagets § 5.

Hvis bemærkningerne til høringsudkastet giver anledning til spørgsmål eller ønskes uddybet, er vi gerne til rådighed.