Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Sendt til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering den 23. november 2012

FRIE Funktionærer giver hermed bemærkninger til høringsudkast til forslaget om ret til seniorjob. 

FRIE Funktionærer finder det positivt, at lovforslaget udvider retten til seniorjob, for den gruppe af medlemmer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, og som har opbrugt retten til dagpenge mellem 1. januar 2012 og 30. juni 2013. Det sikrer job og forsørgelse for en række ledige i 50-års alderen, der i konsekvens af tilbagetrækningsreformens forhøjelse af efterlønsalderen pludselig stod i en ugunstig og usikker livssituation. 

Vi finder, at lovforslaget bør udvides med en model, der sikrer mulighed for seniorjob til de ledige medlemmer i samme aldersgruppe, som ligeledes opbruger eller har opbrugt dagpengeretten mellem 1. januar 2012 og 30. juni 2013, og som grundet længerevarende ledighed og den pludselig bortfaldne mulighed for seniorjob, valgte at framelde sig efterlønsordningen frem til 1. oktober 2012. 

Denne gruppe bør gives en mulighed for at blive stillet således, at de nu - på rimelige økonomiske vilkår - kan fortryde deres fravalg af efterlønsordningen, og dermed genindtræde i efterlønsordningen og opnå ret til seniorjob på samme vilkår som øvrige i den aldersgruppe, der er omfattet af dette lovforslag. Lovforslaget bør tage højde for, at den netop foreslåede overgangsordning burde have været en del af lovændringen pr. 1. januar 2012, eller som minimum være fremsat som ændringsforslag inden den 2. april 2012, hvor de efterlønssikrede skulle tage stilling til, om de ønskede at blive i ordningen eller udnytte muligheden for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidraget. 

Hvis bemærkningerne til høringsudkastet giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.