Lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love

Sendt til Beskæftigelsesministeriet den 13. februar 2013

Med henvisning til høringsbrev af 6. februar 2013 ønsker Frie Funktionærer hermed at afgive høringssvar til det nævnte høringsforslag.

Vores høringskommentar vedrører repræsentationen af lønmodtagersiden i forskellige organer.

Det fremgår af udkastets § 1 nr. 4, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) fremover ønskes ledet af en bestyrelse, der blandt andet har repræsentanter fra lønmodtagerside i form af medlemmer indstillet af LO, FTF og AC. Herudover udpeger beskæftigelsesministeren direkte tre medlemmer.

Tilsvarende gælder for udkastets § 2 nr. 4 for bestyrelsesrepræsentanter i Arbejdsmarkedets Tillægspension samt § 5 om medlemmerne af Beskæftigelsesrådet og § 6 om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, hvor lønmodtagersiden repræsenteres blandt medlemmer fra fællesorganisationer.

Vi er helt enige i, at det er hensigtsmæssigt med en reduktion fx af antallet af bestyrelsesmedlemmer i LD fra 21 til syv medlemmer. Men en reduktion stiller samtidig store krav til at sikre en korrekt bred repræsentation, for de medlemmer, der skal varetage interesserne.

Mere end 340.000 organiserede lønmodtagere står uden for fællesorganisa-tionerne ifølge Danmarks Statistiks opgørelse over lønmodtageres faglige organisering. Hertil kommer de cirka 650.000 lønmodtagere, der har valgt at stå helt uden for organisationerne. For at sikre, at denne betydende andel af lønmodtagere bliver tilgodeset, bør der være en bestyrelsespost, der repræsenterer lønmodtagere uden for fællesorganisationerne. Frie Funktionærer stiller sig gerne til rådighed for en bestyrelsespost og som rådsmedlem i Beskæftigelsesrådet.

Det skal afslutningsvist bemærkes, at Frie Funktionærer er nævnt i høringsmaterialet, under de hørte organisationer, men at vi ikke er på høringslisten, der følger med høringsbrevet, og derfor heller ikke har fået materialet tilsendt. Vi har dog fundet det på høringsportalen. Vi skal venligst bede om, at vi fremover får høringsmateriale tilsendt.