Lov om ændring af lov om ligeløn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)

Sendt til Beskæftigelsesministeriet, den 12. november 2015

Frie Funktionærer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovudkast om kønsopdelt lønstatistik, hvor den eneste ændring i forhold til den gældende bestemmelse er, at det nu foreslås, at bestemmelsen skal gælde for virksomheder med lønmodtagere svarende til 35 fuldtidsbeskæftigede, i stedet for virksomheder med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede.

Som loven virker i dag, er det Frie Funktionærers opfattelse, at en kønsopdelt lønstatistik ikke er et hensigtsmæssigt middel til at undgå en lønmæssig kønsbetinget forskelsbehandling.

Frie Funktionærer mener derimod, at vejen til reel ligestilling for så vidt angår lønspørgsmål, i højere grad handler om at sikre at der er opmærksomhed på de faglige og personlige kvalifikationer frem for et uhensigtsmæssigt kønshensyn.

Bestemmelsen om kønsopdelt lønstatistik har endvidere den sideeffekt, at erhvervslivet bliver pålagt ekstra omkostninger. Da de omfattede virksomheder i henhold til lovforslaget reduceres, støtter Frie Funktionærer forslaget på dette punkt.

Frie Funktionærer støtter endvidere forslaget for så vidt angår de omfattede virksomheders pligt til at informere lønmodtagerne efter de procedurer, der i forvejen gælder for information og høring af lønmodtagere, men dog således, at informationspligten ikke bør være afhængig af virksomhedens vurdering af, om lønstatistikken indeholder oplysninger af væsentlig betydning for de ansatte.