Lov om kontantydelse

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 6. januar 2015

Høringssvar til forslag til lov kontantydelse, j. nr. 2014-0035115

Tak for muligheden for at give bemærkninger til forslag til lov om kontantydelse.

Frie Funktionærer støtter hensigten bag forslaget, nemlig at sikre en ydelse til en gruppe, der ellers ville miste forsørgelsesgrundlaget, som følge af en hård indfasning af dagpengereformen.

Det er overraskende, at kontantydelsen foreslås administreret i jobcentrene fremfor i a-kasserne. En administration fra jobcentrene vil alt andet lige føre til øget bureaukrati ved styring af ydelsesskift, hvilket slet ikke er i tråd med regeringens generelle hensigter om mindre bureaukrati for ledige. A-kasserne har fx netop overtaget administrationen af dagpenge under de første 14 dages sygdom for dermed at mindske bureaukrati med ydelsesskifte.

På sigt vil et ydelsesskifte alt andet lige tilskynde flere til at melde sig ud af a-kasserne, når retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udløber og kræver et ydelsesskifte til den kommunale kontantydelse. Ud over, at a-kasserne mister kontakten til de jobsøgende, vil staten miste forsikringsbidrag fra ledige kontantydelsesmodtagere.

Det er positivt, at ydelsen giver en ekstra sikkerhed for ledige, der mister dagpengeretten fra 5. januar 2015, men forslaget rammer skævt, fordi det ikke omfatter de, der allerede i 2014 og frem til 5. januar 2015, har opbrugt retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Efter forslaget skal ydelsen alene kunne bevilges de ledige, som mister dagpengeretten fra den 5. januar 2015, hvilket reelt betyder, at den først kommer i spil fra oktober 2015. Dermed overser man helt de mange ledige, der fra 2014 og frem til 5. januar 2015 allerede har opbrugt dagpengeretten, og nu er på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Flere i denne gruppe af ledige er i risiko for helt at stå uden forsørgelsesgrundlag, når den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Kontantydelsen burde favne de ledige, der har mistet dagpengeretten og nu er på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så også de er sikret forsørgelse i en periode på op til tre år.

Afslutningsvist glæder vi os over, at kontantydelsen ikke, på samme måde som den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, vil udskyde retten til seniorjob for ledige, som på tidspunktet for dagpengerettens ophør har mindre end fem år til efterlønsalderen indtræder.

Hvis der er punkter i høringssvaret, der ønskes uddybet, er vi gerne til rådighed.