Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.

Sendt til Arbejdsmarkedsstyrelsen den 4. juni 2013

Frie Funktionærer giver her som høringspart kommentarer til forslaget.

Det er glædeligt, at der gøres en ekstra indsats for at tage hånd om de mange ledige, der står over for at falde ud af dagpengesystemet. Dog finder vi, at dette forslag bærer præg af en hurtig løsning, der ikke tager højde for den aktuelle situation.

Vi vil derfor opfordre til, at a-kasserne bliver inddraget, så erfaringen fra den tætte kontakt til de ledige, kan blive indarbejdet i så vigtig en udfordring.

Konkret er der nogle af tiltagene, som indeholder unødvendige administrative forhindringer.

Forlængelse af uddannelsesordningen
Det er positivt, at der gives tilskyndelse til de lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet, ved at give mulighed for virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i blandt andet private virksomheder, i uddannelsesordningens regi. Ved ikke alene at satse på egentlig uddannelse, fjernes risikoen til dels for, at det alene bliver en parkering af de ledige. Dog finder vi, at det ville gavne de ledige endnu mere, hvis der kunne ske en mere individuel indsats med fokus på, at den enkelte kommer i beskæftigelse.

6 ugers selvvalgt uddannelse
Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse kan efter forslaget først gøres gældende efter fire måneders ledighed. Med en så fast regulering, er der risiko for, at ledige unødigt bliver fastholdt som ledige, fordi de må vente på at kunne få konkret efteruddannelse for at komme videre i job. Vi anbefaler, at der ikke lovgives om en fire måneders frist. Her til kommer, at ledighedsforbruget opgøres i hele uger. Derfor vil fire måneder, svarende til 17,33 uger, være umulig at administrere ved afklaring af retten til selvvalgt uddannelse Formuleringen bør derfor ændres til enten et ugeantal eller til eksempelvis tre måneder, som svarer til 13 hele uger. 

A-kassemedlemskab
Efter Dagpengeaftalens appendiks 1 omfatter forlængelsen ”forsikrede ledige”. Idet modtagelsen af uddannelsesydelsen ikke kræver a-kassemedlemskab, er det uklart, hvorledes a-kassemedlemmer, der er på, eller kommer på, den særlige uddannelsesordning, og som allerede har meldt sig ud af en a-kasse, eller som melder sig ud senere i 2013, er stillet i forhold til, hvornår de skal genindmelde sig, og konditionerne herfor, for at kunne oppebære den nye arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014.

Af dagpengeaftalen fremgår, at ”Det er en betingelse for at bevare retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at modtageren fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse”. Dette forhold er ikke afklaret i det foreliggende lovforslag, som alene henviser til, at lovforslag om arbejdsmarkedsydelsen fremsættes i efteråret 2013.

Den manglende konkrete stillingtagen til a-kassemedlemskab skaber forvirring både for ledige på uddannelsesordningen, som har meldt sig ud, for ledige som overvejer at melde sig ud senere i forbindelse med overgang til uddannelsesordningen, og om forlængelsen af uddannelsesordningen egentlig er en del af en socialreform mere end af en dagpengereform. Det er uhensigtsmæssigt, at afklaringen af konditionerne for at få genetableret a-kassemedlemskabet bliver udskudt til efteråret.

Administrativ barriere
Der er ikke krav om a-kassemedlemskab for at benytte uddannelsesordningen, og dermed forlængelsen af den. Det bliver en administrativ barriere i opgørelsen af forbruget af ydelsesuger og ydelsesgrænsen på 208 uger, når a-kasserne i 2014, efter udløb af retten til den særlige uddannelsesordning, skal udbetale og administrere den nye arbejdsmarkedsydelse. Der vil her være behov for, at a-kasserne får indberettet præcise oplysninger om, hvor mange uger de ledige har gjort brug af uddannelsesordningen. Det er svært at se, hvordan det nemt og enkelt skal kunne administreres, når der ikke er krav om a-kassemedlemskab.

Finansiering
Det fremgår, at en del af finansieringen af den forlængede uddannelsesordning kommer fra midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Grundlæggende er Frie Funktionærer imod, at uhævede feriepenge tilfalder statskassen, idet de rettelig tilhører den lønmodtager, der har optjent feriepengene. Vi ser derfor gerne, at regelsættet om Arbejdsmarkedets Feriefond bliver ændret. Men med udgangspunkt i, at fonden endnu eksisterer, er det glædeligt, at midlerne anvendes til gavn for alle lønmodtagere, uanset det faglige tilhørsforhold.

Hvis vores kommentarer giver anledning til spørgsmål, eller ønskes uddybet, er vi gerne til rådighed.