Sådan fungerer demokratiet i din fagforening

Frie Funktionærer er en demokratisk forening, og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer.

Den øverste myndighed i Frie Funktionærer er delegeretmødet, der afholdes hvert andet år. Her samles delegerede fra hele landet, der sidder i foreningens regions- og hovedbestyrelser. Det er her, man lægger linjen for foreningens arbejde frem til næste delegeretmøde. Delegeretmødet afvikles som en generalforsamling med faste punkter i en dagsorden, der er beskrevet i vedtægten.

Hvad sker der på et delegeretmøde?

 • Formanden aflægger en beretning, der fortæller om de mål er nået, som bestyrelsen har sat for foreningen.
 • Årsrapporter (regnskaber) for de to beretningsår forelægges for delegeretforsamlingen til godkendelse.
 • De delegerede vælger medlemmer til bestyrelsen for 4 år ad gangen. På hvert delegeretmøde er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg efter tur.
 • Det er også på delegeretmødet, at eventuelle ændringer i vedtægten besluttes og dermed sættes i kraft.

Hvordan får jeg indflydelse på foreningen og bliver delegeret?

 • For at blive delegeret og deltage i delegeretmøderne skal du være valgt som regionsbestyrelsesmedlem i en af de 8 regioner rundt i landet.
 • Du kan også blive valgt som delegeret, hvis der på din arbejdsplads er så mange medlemmer af Frie Funktionærer, at der er dannet en sektion. En sektion har nemlig ret til at lade sig repræsentere på delegeretmødet med 2 delegerede, hvis sektionen har mere end 20 medlemmer.

Hvad er en sektion?

 • Hvis der på din arbejdsplads er mange ansatte, der er medlem af Frie Funktionærer, kan I vælge at slutte jer sammen og danne en klub/lokalforening. Det kan ske på en stiftende generalforsamling, hvor medlemmerne også vedtager en vedtægt, der beskriver de regler, som sektionen skal arbejde under. Den godkendes af bestyrelsen i Frie Funktionærer.
 • At have en sektion på virksomheden kan være en rigtig god idé. Den er bindeleddet mellem det enkelte medlem og Frie Funktionærer. Den kan også være bindeled og talerør for det enkelte medlem på virksomheden og ledelsen i faglige spørgsmål.
 • Nogle sektioner laver især sociale arrangementer for medlemmerne, mens andre primært varetager rollen som bindeled i rent faglige spørgsmål.
 • Frie Funktionærer har p.t. sektioner på LEGO, Novo Nordisk, Jysk Fynske Medier, Grundfos, Forskningscenter Risø, ABB og Johnson Controls.

Hvad sker der i regionsbestyrelserne, og hvordan bliver jeg medlem?

 • Frie Funktionærer er geografisk opdelt i 8 regioner med hver sin regionsbestyrelse. Den valgte regionsbestyrelse udgør de delegerede, der repræsenterer det geografiske område, når der afholdes delegeretmøde hvert andet år.
 • Regionsbestyrelsen er bindeleddet mellem det enkelte medlem og bestyrelsen i Frie Funktionærer, og er kræfterne bag de mange spændende og populære medlemsarrangementer, der udbydes til medlemmerne over hele landet.
 • Hvert andet år afholdes regionsgeneralforsamlinger over hele landet. Her vælges den bestyrelse, der de kommende to år beslutter, hvilke arrangementer, der skal udbydes i deres region.
 • Ud over at man som regionsbestyrelsesmedlem bliver en del af et fagligt og socialt netværk, får man også demokratisk indflydelse via deltagelse i delegeretmøder. Og vil man have endnu mere indflydelse, er det også vejen til at opstille til en bestyrelsespost i Frie Funktionærers bestyrelse.