Orlov hvis en nærtstående bliver syg

Du har ret til orlov fra dit arbejde i op til 6 måneder, hvis du vil passe en nærtstående med en alvorlig sygdom.

Orlov til pasning af syge nærtstående

Du kan tage orlov i op til 6 måneder, hvis du ønsker at passe en nærtstående med alvorlig sygdom. Under særlige omstændigheder kan perioden forlænges med yderligere tre måneder. Pasningen kan opdeles i flere perioder ned til en måneds varighed.

Du skal give din arbejdsgiver besked, senest 6 uger før orloven. Du skal oplyse, fra hvornår du holder orlov og hvor længe.

For at få orlov skal følgende betingelser opfyldses.

  • Den nærtstående skal bo i eget hjem
  • Alternativ til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at behovet for pleje svarer til et fuldtidsarbejde
  • Enighed mellem parterne om at etablere pasningsforholdet
  • Der må ikke være afgørende hensyn, der taler imod, at du passer den nærtstående

Er ovenstående betingelser opfyldt, bliver du ansat af den kommune, hvor din nærtstående bor. Kommunen udformer en ansættelsesaftale for pasningsforholdet og udbetaler løn til dig. Du får udbetalt et fast månedligt beløb fra kommunen, mens din arbejdsgiver betaler forskellen op til din normale løn.

Du har ret til orlov i op til 6 måneder, hvis du ønsker at passe en nærtstående, som er handicappet eller har en kronisk eller langvarig lidelse. Det samme gælder, hvis du ønsker at passe en nærtstående døende.

Orlov til pasning af døende nærtstående

Vil du passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i form af plejevederlag hos kommunen. Det er en forudsætning, at et hospital har indstillet helbredende behandling, at der er behov for pleje, og at der er tale om en frivilig aftale mellem den døende og dig om at etablere plejeforholdet.

Du skal orientere din arbejdsgiver om, hvornår du forventer at gå på orlov, og hvor længe du regner med, at orloven varer. Du får fuld løn under din plejeorlov, og din arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen for det plejevederlag, du ellers ville få.

Senest to hverdage efter, din nærtstående er død, skal du give din arbejdsgiver  besked om, hvornår du kan genoptage arbejdet. Du har pligt til at genoptage arbejdet 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre du har aftalt noget andet med din arbejdsgiver.

Hvis plejeforholdet afbrydes

Hvis plejeforholdet bliver afbrudt, skal du give din arbejdsgiver besked hurtigst muligt og oplyse, hvornår du genoptager arbejdet. Hvis du ønsker at genoptage arbejdet tidligere end oprindelig planlagt, skal du give din arbejdsgiver besked, senest 4 uger før du genoptager arbejdet.

Du må ikke opsiges på grund af orlov

Din arbejdsgiver må ikke sige dig op, fordi du har krævet orlov, har været på orlov eller er på orlov. Sker det alligevel, skal arbejdsgiveren betale dig en godtgørelse, der fastsættes efter et konkret skøn.