Selvstændig og dagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du blive medlem af Frie Funktionærers a-kasse og optjene ret til dagpenge.

Optagelse i a-kassen som selvstændig

Du kan blive medlem af Frie Funktionærers a-kasse som selvstændig, hvis du er mellem 18 og 63 år, bor og opholder dig i Danmark og driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Det er også en betingelse for optagelse, at du selv arbejder i virksomheden.

Har du været medlem af en anden a-kasse, har du altid mulighed for at skifte til Frie Funktionærers a-kasse. Vi sørger for overflytningen, og du beholder naturligvis den anciennitet og dagpengeret, du allerede har optjent.

A-kassens definition på selvstændig

Selvstændig virksomhed er som udgangspunkt din hovedbeskæftigelse, hvis du får hele eller hovedparten af din forsørgelse fra din virksomhed. Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, er du altid selvstændig, hvis der er under 20 ansatte, også selvom du har en ansættelse som almindelig lønmodtager. 

Arbejdsløshedsforsikringsloven har sine helt egne regler for, hvornår du er selvstændig. Eksempelvis har a-kassereglerne og SKAT ikke altid samme definition af, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde. Selv om du er lønmodtager i forhold til skattelovgivningen, er du det ikke altid efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Efter skattereglerne kan man godt have sit eget ApS og ansætte sig selv som lønmodtager. Det kan man ikke efter a-kassereglerne. Så det kan godt være, at du skattemæssigt er lønmodtager, men i forhold til a-kassen er du selvstændig.

A-kassen betragter dig som selvstændig, hvis du kan svare ja til ét af følgende forhold:

 • Du har ansat arbejdskraft
 • Du har foretaget nedskrivninger på varelager
 • Du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
 • Du har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de gældende regler for selvstændig erhvervsdrivende
 • Du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver
 • Du er medlem af en arbejdsgiverorganisation

Du vil også altid blive betragtet som selvstændig, hvis du opfylder to af følgende kriterier:

 • Du er momsregistreret og fakturerer ydelser med tillæg af moms
 • Du angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed til SKAT
 • På selvangivelsen har du bedt om, at indkomsten beskattes efter virksomhedsskatteloven
 • Du er deltager i et interessentselskab

Ansat i ægtefælles virksomhed

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du som udgangspunkt altid blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, er du selvstændig erhvervsdrivende, hvis bare én af følgende betingelser er opfyldt: 

 • Der er under 20 fuldtidsansatte i virksomheden (ejer/ægtefælle tæller ikke med)
 • Du er ansat i en overordnet stilling
 • Du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der gælder for dette eller tilsvarende arbejde

Hvis du vil udtræde som medarbejdende ægtefælle, uden du selv ejer noget af virksomheden, skal du udfylde en særlig udtrædelseserklæring fra a-kassen. Du kan udtræde af virksomheden ved separation eller skilsmisse, når du kan dokumentere, at samlivet er ophørt.

Selvom du eventuelt er ansat i din ægtefælles virksomhed på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, skal du og din ægtefælle underskrive erklæringen. Det skyldes, at du efter a-kassereglerne som udgangspunkt anses for at være selvstændig. 

Hvis du og din ægtefælle flytter fra hinanden, inden der er taget skridt til separation eller skilsmisse, er der også mulighed for at udtræde af virksomheden med ret til dagpenge. Men denne ret ophører efter 3 måneder. Hvis du stadig ønsker dagpenge efter de 3 måneder, skal der foreligge begæring eller stævning om separation eller skilsmisse.

Optjening af dagpengeret som selvstændig

Som hovedregel har du ret til dagpenge i 2 år inden for 3 år.

For at få dagpenge fra a-kassen som selvstændig skal du opfylde et beskæftigelseskrav. Enten i form af arbejde som lønmodtager, hvor du har tjent mindst 228.348 kr. i alt inden for de seneste 3 år (du kan højst tælle 19.029 kr. med pr. måned) – 2018-tal, eller du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge) i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år. 

Du skal også have været medlem af en a-kasse uafbrudt i mindst 1 år, være endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed, være tilmeldt Jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få udbetalt dagpenge fra a-kassen.

Som selvstændig har du først ret til dagpenge 3 uger efter, at du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det gælder dog ikke, hvis ophøret skyldes, at virksomheden er erklæret konkurs eller solgt på tvangsauktion. I de tilfælde kan du få dagpenge 1 uge efter ophøret. Du skal senest tilmelde dig Jobcentret som ledig, når venteperioden slutter. Ved overgang til efterløn er der ingen venteperiode.

Definition af 'endeligt ophørt selvstændig virksomhed'

For at få dagpenge som selvstændig skal du være ledig. For selvstændige betyder det, at driften af den selvstændige virksomhed skal være endeligt ophørt. 

Endeligt ophør betyder, at du skal være afskåret fra at videreføre driften af virksomheden. Helt konkret skal du opfylde en af ophørsbetingelserne for ophør med drift af selvstændig virksomhed. A-kassen skal have dokumentation for, at virksomheden er endeligt ophørt. Hvilken dokumentation, der er brug for, afhænger af virksomhedens branche og årsagen til ophøret. Lovgivningen på a-kasseområdet stiller skrappe krav til ophørsdokumentationen. 

Du kan ophøre din virksomhed på flere måder:

 • Du lukker din virksomhed
 • Du sælger din virksomhed
 • Du bortforpagter din virksomhed gensidigt uopsigeligt i mindst fem år
 • Du går konkurs
 • Du udtræder som medarbejdende ægtefælle, uden du selv ejer noget
 • Du udtræder som medejer

Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden er lukket ned i nedgangsperioder, hvis du har til hensigt at genoptage driften på et senere tidspunkt fx på grund af lavt salg, sæsonudvikling eller krisetider. Reglerne er udformet således for at hindre, at dagpenge kan fungere som skjult erhvervsstøtte. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at videreføre en tidligere hovedbeskæftigelse som bibeskæftigelse i en ledighedsperiode.

Konkurs, tvangsauktion eller bortforpagtning

I visse tilfælde kan du være afskåret fra at videreføre virksomheden, inden den rent faktisk er overdraget eller lukket. Det er typisk ved konkurs, tvangsauktion eller bortforpagtning.

I tilfælde af konkurs bliver du anset for ophørt med at drive selvstændig virksomhed fra det tidspunkt, hvor Skifteretten afsiger konkursdekretet, dog senest 1 uge efter Skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Herefter vil du være omfattet af 1 uges venteperiode, inden du opnår ret til dagpenge.

Det er et krav, at hverken du eller din ægtefælle/samlever generhverver virksomheden eller dens driftsmidler. A-kassen har brug for en kopi af konkursdekretet som dokumentation. Desuden skal din status som selvstændig i relation til andre myndigheder være bragt til ophør. 

Arbejde 'i væsentligt omfang'?

Arbejde i selvstændig virksomhed ”i væsentligt omfang” betyder, at dit arbejde i virksomheden har et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Alle funktioner anses for arbejde. Det kan fx være ekspedition, indkøb, telefonpasning, deltagelse i produktion, rengøring, ledelse, administration, regnskab og bogføring. Kun arbejde, du har udført i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse, regnes med. Arbejde med offentlig støtte tæller heller ikke med.

Det er a-kassen, som vurderer hvorvidt du anses for at have drevet selvstændig virksomhed i 'væsentligt omfang'. Derfor skal du sende dokumentation til a-kassen, som godtgør at dit personlige arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer pr. uge. I vurderingen indgår det faktiske arbejde sammenholdt med virksomhedens art, omfang og økonomiske aktivitet. 

Beregning af dagpengesats for selvstændige

Som selvstændig kan du få udbetalt dagpenge med en beregnet sats eller mindste sats, såfremt du opfylder betingelserne.

Beregnet sats

Typisk beregnes din dagpengesats på grundlag af virksomhedens skattepligtige overskud i de 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 5 år. Overskuddet beregnes efter skattemæssige afskrivninger, men før fradrag af renteudgifter. Du får 90 pct. af det gennemsnitlige overskud dog maks 18.633 kr. om måneden før skat. 

Det er kun regnskabsår afsluttet i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen, der tæller med i beregningen af dagpengesatsen.

Mindste sats

Hvis du har haft underskud i virksomheden, eller indtægten har været meget lav, kan du i visse tilfælde få dine dagpenge udbetalt med en såkaldt mindstesats. Mindstesatsen udgør fast 82 % af den højeste dagpengesats. Det svarer til 15.279 kr. pr. måned før skat.

Du kan vælge mindstesatsen, hvis du har været i fuldtidsbeskæftigelse i de seneste 3 år, som enten lønmodtager eller ved selvstændig hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang. Du skal have været medlem af a-kassen i hele den 3-årige periode.

Det er også et krav, at du kan dokumentere, at virksomheden har drevet en vis omsætning i perioden. Derfor skal du sende kopier af virksomhedens regnskaber til a-kassen.

Enkeltstående arbejdsopgaver som selvstændig

Du har mulighed for at påtage dig en enkeltstående arbejdsopgave som selvstændig uden begrænsning af dagpengeretten. Det kræver, at opgaven er klart afgrænset hvad angår arbejdstimer og periode. Perioden må som hovedregel højst være 6 måneder. Opgaven må ikke udføres regelmæssigt eller have karakter af opstart af egentlig virksomhed.

Er du ledig fra lønarbejde, vil du kunne sige ja til en enkeltstående opgave efter regning. Det anses ikke for at være selvstændig bibeskæftigelse. Ved ophør bliver du ikke omfattet at reglen om 3 ugers venteperiode. 

Efter reglerne er der snævre grænser for, hvad der kan gives tilladelse til. Kontakt derfor Frie Funktionærers a-kasse før du siger ja til at lave en enkeltstående opgave.