Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Her kan du se, hvor længe du kan få dagpenge, hvordan du genoptjener ny dagpengeret, og hvordan du skal forholde dig, hvis din dagpengeperiode er opbrugt.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Du kan få dagpenge som fuldtidsforsikret i 3.848 timer og som deltidsforsikret i 3.120 timer inden for en periode på 36 måneder. Timerne svarer til 2 års dagpengeret, som du skal nå at bruge inden for en periode på 3 år.

Dine dagpenge bliver udbetalt i timer og for en hel kalendermåned ad gangen. Fuldtidsforsikrede får ved fuld ledighed i hele måneden udbetalt for 160,33 timer. Deltidsforsikrede får udbetalt for 130 timer om måneden.

Du bruger af dine dagpengetimer, når du får udbetalt dagpenge (også EØS-dagpenge), feriedagpenge og supplerende dagpenge. Du forbruger også af dine dagpengetimer, når du deltager i jobrettet uddannelse, er i job med løntilskud eller afvikler karantænetimer. Ved sygdom tæller de første 6 uger også som ledighed.

I enkelte tilfælde kan din dagpengeret forlænges. Det gælder, hvis du har været syg i mere end 6 uger, har modtaget barselsdagpenge eller fået støtte fra kommunen til pasning af alvorligt sygt eller handicappet barn, eller under pasning af en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.

Har du selvstændig bibeskæftigelse, er din dagpengeret begrænset til 78 uger (1½ år). 

Arbejde undervejs forlænger din dagpengeret

Når du har arbejde i løbet af din dagpengeperiode, sættes dine løntimer ind på en beskæftigelseskonto, hvor de bliver sparet op. Du kan se status for dine timer på din beskæftigelseskonto på Jobnet.dk.

Du kan vælge at bruge dine opsparede timer til at få forlænget din dagpengeret. Forlængelsen sker i forholdet 1:2. Har du fx arbejdet i 150 timer, kan din dagpengeperiode forlænges med 300 timer. Dagpengeperioden kan dog max. forlænges med 1.924 timer (1 år), så din dagpengeperiode sammenlagt bliver på 3 år.

Du kan også vælge at bruge opsparede timer til genoptjening af en ny dagpengeret, men du kan kun bruge timerne én gang.

Genoptjening af ny dagpengeret

Når du i løbet af din dagpengeperiode har arbejdet og opsparet 1.924 løntimer (deltidsforsikrede 1.254 timer), har du timer nok til en ny dagpengeperiode på 2 år (det kalder vi, at du har gentoptjent ny dagpengeret). Er du selvstændig, genoptjener du ved fuldtidsarbejde som selvstændig i 12 måneder.

Det er kun ustøttet lønarbejde, som kan tælles med til genoptjeningen af en ny dagpengeret. Dvs. at løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob eller jobrotation ikke kan tælles med i det samlede antal timer.

Når din dagpengeperiode er opbrugt

Når du nærmer dig udløbet af din dagpengeperiode, kontakter vi dig i god tid med vejledning om dine muligheder for enten at bruge dine opsparede timer til at forlænge din dagpengeperiode eller til genoptjening af en ny 2-årig dagpengeperiode.

Så længe du har timer til rest på din beskæftigelseskonto, genoptjener du ny dagpengeret ved opfyldelse af et løntimekrav:

  • Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.924 timer inden for 3 år. For deltidsforsikrede er kravet 1.258 indberettede løntimer inden for de seneste 3 år.

Hvis timerne på din beskæftigelseskonto er opbrugt (eller forældet), genoptjener du ny dagpengeret ved et indkomstkrav:

  • Som fuldtidsforsikret skal du have haft en indkomst på mindst 228.348 kr. inden for 3 år. Du kan max. medregne 19.029. pr. måned (i 2018). For deltidsforsikrede er indkomstkravet på mindst 152.232 kr., og du kan max. medregne 12.686 kr. pr. måned (i 2018).

Uanset om du skal opfylde løntimekravet eller indtægtskravet, gælder det, at dine løntimer og indtægt skal ligge inden for de seneste 3 år, og efter du blev indplaceret i dagpengesystemet, og optjening skal være fra arbejde uden offentligt tilskud eller støtte til lønnen.

Seniorjob

Betaler du til efterlønsordningen, og mister du dagpengeretten, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder, har du ret til et seniorjob. Du har dog først ret til seniorjobbet, når du har opbrugt en eventuel ret til en forlænget dagpengeperiode.

Bor du i en frikommune, kan du få aftale om seniorjob hos en privat arbejdsgiver. Når du er i seniorjob, skal du være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende og have et aktivt CV på Jobnet.

Hvis du stopper med indbetaling til efterlønsordningen, mister du samtidig retten til at få et seniorjob.

Kontingentfritagelse i a-kassen

Når din dagpengeperiode er opbrugt, har du mulighed for at blive fritaget for kontingent til a-kassen. Fritagelsen sker normalt for seks måneder ad gangen. For at blive fritaget for kontingent til a-kassen skal du fortsat være tilmeldt jobcenteret som ledig, og du må ikke modtage kontanthjælp/offentlig hjælp til forsørgelse.

Hvis du er fyldt 50 år, når din dagpengeret er opbrugt, og du har ret til efterløn når du når din efterlønsalder, bør du være forsigtig med at vælge kontingentfritagelse. A-kassen vejleder dig nærmere, hvis det bliver aktuelt.