Hvor længe kan du få dagpenge?

Her kan du se, hvor længe du kan få dagpenge, og hvordan du skal forholde dig, hvis din dagpengeperiode er opbrugt.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Du kan få dagpenge i op til 2 år (104 uger) inden for en periode på 3 år (156 uger).

Du bruger dine dagpenge i alle uger, hvor du modtager udbetaling fra a-kassen. Det gælder også i uger, hvor du får udbetalt feriedagpenge, har karantæne eller er i aktivering fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob. I de første 6 uger af en sygeperiode bruger du også af din dagpengeperiode.

Din to-årige dagpengeret kan forlænges i visse situationer. Det gælder fx, hvis du har været syg i mere end 6 uger, modtaget barselsdagpenge eller fået støtte fra kommunen til pasning af alvorligt sygt eller handicappet barn, eller under pasning af en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.

Har du selvstændig bibeskæftigelse, er din dagpengeret begrænset til 78 uger (1½ år). 

Fleksibel genoptjening

Hvis din dagpengeperiode udløber fra 1. januar 2017, og du har haft arbejde undervejs, kan du få forlænget din dagpengeret i forholdet 1:2. Har du fx arbejdet i 1 måned, bliver din dagpengeperiode forlænget med to måneder. Du kan maksimalt forlænge din dagpengeperiode med 1 ekstra år, så din dagpengeperiode sammenlagt bliver 3 år. 

Når din dagpengeperiode er opbrugt

Når du har modtaget dagpenge i 2 år, og en eventuel forlænget dagpengeperiode er opbrugt, skal du igen arbejde 1.924 timer som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret inden for 3 år for at optjene ret til dagpenge.

Kontantydelse

Hvis du opbruger din dagpengeret i perioden frem til 2. juli 2017, kan du søge om kontantydelse. Ydelsen udbetales af kommunen med satser på henholdsvis 60 % og 80 % af højeste dagpengesats afhængig af, om du er forsørger for egne børn under 18 år. 

For at få kontantydelse skal du have fået afslag på kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er din kommune, som administrerer din kontantydelse.

Seniorjob

Seniorjobordningen giver dig ret til at få et job i kommunen på almindelige ansættelsesvilkår, hvis du opbruger din samlede dagpengeret mindre end 5 år før, du når efterlønsalderen.

Bor du i en frikommune, kan du få aftale om seniorjob hos en privat arbejdsgiver. Når du er i seniorjob, skal du være tilmeldt jobcentret som jobsøgende og have et aktivt CV på Jobnet.

Hvis du stopper med indbetaling til efterlønsordningen, mister du samtidig retten til at få et seniorjob.

Kontingentfritagelse i a-kassen

Du har mulighed for at blive fritaget for kontingent til a-kassen, hvis din dagpengeret udløber. Fritagelsen sker normalt for seks måneder ad gangen. For at blive fritaget for kontingent til a-kassen skal du fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig. Du må desuden ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

Du skal være opmærksom på, at din ret til efterløn ophører, hvis du benytter dig af tilbuddet om fritagelse for betaling af kontingent, efter du er fyldt 50 år.