Uddannelse og kurser, imens du er ledig

Under en periode med ledighed kan du i et vist omfang deltage i kurser og uddannelser, der kan kvalificere dig til at komme i job igen. Uanset hvilken uddannelse eller kursus du ønsker at deltage i, skal du oplyse det til Frie Funktionærers a-kasse, så vi kan tage stilling til, om du kan bevare dagpengeretten under forløbet.

6 ugers jobrettet uddannelse

Du kan deltage i en jobrettet uddannelse af 6 ugers varighed, hvis du enten er ufaglært, eller hvis du har en uddannelse, der svarer til en erhvervsuddannelse (faglært). Du har også ret til en jobrettet uddannelse, hvis du har en kort videregående ud-dannelse (KVU) ud over en erhvervsfaglig uddannelse.

Jobrettet uddannelse giver mulighed for enten AMU-uddannelse eller Akademiuddannelser. Du kan vælge kurser på den aktuelle landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan tidligst starte på jobrettet uddannelse, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger (185 timer). Er du fyldt 25 år, skal du afslutte uddannelsesforløbet inden du sammenlagt har været ledig i 39 uger (1443 timer). Er du under 25 år, skal forløbet afsluttes inden du sammenlagt har været ledig i 26 uger (962timer).

Jobrettet uddannelse er et tilbud til fuldt ledige. Derfor har du ikke ret til at deltage, hvis du er på supplerende dagpenge eller har selvstændig bibeskæftigelse. I stedet kan du få VEU-godtgørelse.

Ingen jobsøgningspligt

Du får dagpenge, når du deltager i en jobrettet uddannelse. Derfor skal du som udgangspunkt stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal fortsat være tilmeldt jobcenteret og bekræfte din jobsøgning hver 7. dag, og du skal stadig have et aktivt CV. Du behøver ikke at være aktivt jobsøgende, mens du deltager i jobrettet uddannelse, men du skal dog stå til rådighed for arbejde henvist af jobcentret.

Kurser via den regionale uddannelsespulje

Regionalt er der, uanset din uddannelsesmæssige baggrund, flere andre muligheder for uddannelse til ledige via den regionale uddannelsespulje. Kurserne er rettet mod jobområder, hvor der forventes nye jobs inden for kort tid.
Se mulighederne i din region på ”positivlister til den regionale uddannelsespulje”.

Kurset skal aftales i en jobplan med dit Jobcenter. Under forløbet modtager du sædvanlige dagpenge.

Du får dagpenge, når du deltager i kurset. Derfor skal du stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret og bekræfte din jobsøgning hver 7. dag, og du skal stadig have et aktivt CV. I nogen tilfælde kan det i jobplanen aftales med jobcenteret, at du er rådighedsfritaget under forløbet, så du ikke behøver at være aktivt jobsøgende, mens du er på kursus.

Ansøgning om befordring

Du kan søge om tilskud til din befordring mellem din bopæl og uddannelses- eller kursusstedet, når du deltager i jobrettet uddannelse eller tilbud aftalt med jobcenteret (fx vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskud). I 2018 kan du få 0,97 kr. pr. km, du kører mellem din bopæl og uddannelsesstedet. Du kan dog kun få tilskud til den del af transporten, der ligger ud over 24 km pr. dag. Du søger om befordring via Frie Funktionærers a-kasse.

Andre kurser med dagpenge

Du har følgende muligheder for at deltage i kursus/uddannelse med dagpenge:

Kurser med ubegrænset timetal

 • Undervisning 8.-10. klassetrin som fx almen voksenundervisning (AVU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Undervisning for ordblinde
 • Aftenskoleundervisning
 • Højskole, daghøjskole eller produktionsskole – hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder. Dagpenge udbetales med halvdelen af den maksimale sats. Efter seks måneder, eller når du fylder 25 år, kan du ikke længere få dagpenge under forløbet

Kurser under 20 timer om ugen (ikke SU-godkendte kurser)

 • Undervisning hos fagforbund og a-kasse
 • Uddannelser under lov om åben uddannelse
 • Deltidsuddannelser under § 5 i lov om universiteter
 • Enkeltfag på gymnasialt niveau (studentereksamen, HF, HHX eller HTX)
 • Private uddannelser
 • Kompenserende specialundervisning
 • Undervisning ved Folkeuniversitetet.

Deltidsuddannelser kan fx være akademiuddannelser, ED og HD, eller diplom- og masteruddannelser.

Åben uddannelse – højst 6 timer om ugen

Har du en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, kan du i begrænset omfang deltage i åben uddannelse eller deltidsuddannelser under § 5 i lov om universiteter. Er undervisningen på mere end 6 timer om ugen, skal du dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk. En undervisningslektion er typisk 45 minutter. Det er et krav, at uddannelsen har tilknytning til dit faglige område eller hidtidige uddannelse. 

Du må kun deltage i uddannelsen, indtil du har ret og pligt til aktivering (under 30 år indtil 13 ugers ledighed, fra 30 til 60 år indtil 39 ugers ledighed, og over 60 år kun i de første 26 ugers ledighed).

Der må højst være seks timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end seks timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. Hvis et årsværk for eksempel svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

Rådighedspligt

Du skal lave en aftale med Frie Funktionærers a-kasse, inden du tilmelder dig et forløb. Vær opmærksom på, at du stadig skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, være jobsøgende og ikke må modtage SU.

Til medlemmer af Frie Funktionærer

Du har også mulighed for at deltage med dagpenge i a-kassens jobsøgningskurser og kurser hos Frie Funktionærer, hvis du er medlem af fagforeningen. Du finder tilbuddene under fanebladet Medlemstilbud.