Supplerende dagpenge

Du kan søge om supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for dagpenge.

Du kan få suppleret med dagpenge op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned. Er du deltidsforsikret kan du få suppleret op til 130 timer pr. måned, hvis du har maksimalt 118 timer i den pågældende måned.

Du kan med andre ord få supplerende dagpenge fra Frie Funktionærers a-kasse, hvis du som fuldtidsforsikret efter fradrag for løntimer og andet har ret til dagpenge for minimum 14,8 timer i måneden, eller ret til 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Er du omfattet af et opsigelsesvarsel, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udfylder en frigørelsesattest, som skal afleveres til Frie Funktionærers a-kasse senest 5 uger efter din ansættelsesdato eller efter din tilmelding i jobcenteret.

Begrænsning på 30 uger

Du kan modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger i den periode, hvor du har dagpengeret. Alle uger med nedsat tid (fuldtidsforsikrede under 37 timer, deltidsforsikrede under 30 timer) i en måned, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med til de 30 uger. Hvis du arbejder efter vagtplan, i turnus eller arbejdsfordeling, tæller alle uger dog med - uanset hvor meget du har arbejdet i ugerne. Når du har brugt de 30 uger, er din ret til supplerende dagpenge opbrugt.

Betingelser for supplerende dagpenge

  • Du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk
  • Du har ret til dagpenge
  • Du maksimalt arbejder 145,53 timer i måneden (deltidsforsikret maksimalt 118 timer)
  • Du søger fuldtidsstillinger på op til 37 timer om ugen (deltidsforsikrede 30 timer).

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du være jobsøgende, selvom du er i arbejde. Du skal derfor søge og acceptere 37 timers arbejde om ugen (deltidsforsikrede arbejde i op til 30 timer om ugen), ligesom du skal notere din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk, så du kan dokumentere, at du er arbejdssøgende.

Husk frigørelsesattest

Har du i jobbet på nedsat tid et opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren, er udbetaling af supplerende dagpenge betinget af, at arbejdsgiver er villig til at se bort fra opsigelsesvarslet, så du kan fratræde fra dag til dag for at skifte til et job med et højere timetal. Din arbejdsgiver skal derfor give dig en frigørelsesattest, eller det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, at arbejdsgiver vil se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du finder arbejde med flere timer. Frie Funktionærers a-kasse skal modtage din frigørelsesattest eller kontrakt senest 5 uger efter, ansættelsen er begyndt, eller du tilmelder dig i jobcenteret. Ellers taber du de supplerende dagpenge frem til den dato, hvor vi modtager attesten.

Arbejde kan forlænge din dagpengeret

Dine løntimer undervejs i din 2-årige dagpengeperiode kan du bruge til at forlænge din dagpengeret i forholdet 1:2. Har du fx 160 timers arbejde, kan du vælge at veksle timerne til 320 ekstra dagpengetimer, som du kan bruge, når din 2-årige dagpengeret er opbrugt. Dagpengeperioden kan dog højest forlænges med ét år ekstra.

Freelance, honorar og ukontrollabelt arbejde

Fradrag i dagpengene for lønarbejde sker i hovedreglen for de timer, du får løn for. Dvs. de timer din arbejdsgiver indberetter til SKATs indkomstregister.

I visse tilfælde vil din arbejdstid ikke kunne indberettes med et timetal til SKAT's indkomstregister. Det gælder blandt andet, når du får betaling pr. opgave – for et på forhånd aftalt fast honorar - i stedet for at få løn for de timer, du bruger på opgaven. I det tilfælde har du det, man kalder ukontrollabel arbejdstid, og fradrag i dine dagpenge bliver beregnet på baggrund af din indtægt, som omregnes til timer. Det sker ved en fast omregningssats, som i 2018 er på 235,60 kr.

Supplerende dagpenge i deltidsjob med løntilskud

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge, hvis du arbejder for en privat arbejdsgiver i et deltidsjob med løntilskud. Det kan du ikke, hvis du er ansat i det offentlige.

Når din ret til supplerende dagpenge er opbrugt

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, kan du vælge at fortsætte med dit deltidsarbejde uden supplerende dagpenge. Du kan dog modtage supplerende dagpenge for resten af den måned, hvor du opbruger din 30. uge.

Du kan også vælge at opsige dit deltidsarbejde. Når du opsiger et arbejde, vil du normalt blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en karantæne. Men når a-kassen har godkendt, at du kan få supplerende dagpenge, kan du opsige dit deltidsarbejde, fordi du opbruger din ret til supplerende dagpenge, uden at få karantæne. Du skal dog ophøre med deltidsarbejdet senest 26 uger efter udløbet af din ret til supplerende dagpenge.

Genoptjening af nye 30 uger med supplerende dagpenge

Når du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, kan du genoptjene ret til en ny periode:

Fuldtidsforsikret i a-kassen
Som fuldtidsforsikret medlem kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet:

  • mere end 146 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger,
  • mere end 68 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger, eller
  • mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger 

Deltidsforsikret i a-kassen
Som deltidsforsikret medlem kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet:

  • mere end 118 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger,
  • mere end 54 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger, eller
  • mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger 

Uanset din forsikringsstatus er det altid din arbejdsgiver, der skal indberette dine løntimer til SKATs indkomstregister. Alt arbejdet skal være udført som lønmodtager. Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at udøve selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger.