Når du skal i aktivering

Når du har været ledig i en tid, har du ret og pligt til aktivering. Det kan være uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Du har altid mulighed for selv at tage initiativ til et aktiveringstilbud. Det kan du gøre allerede fra din første ledighedsdag. Kontakt jobcentret for at høre om dine muligheder og for eventuelle aktiveringsforslag. Du skal være opmærksom på, at det ikke er en garanti, at jobcenteret vil sende dig i aktivering, før du har retten.

Hvornår har du ret aktivering?

Din ret og pligt til aktivering afhænger af din alder, og hvor længe du har været ledig:

  • Er du under 30 år: Efter 3 måneders sammenlagt ledighed.
  • Er du mellem 30 og 49 år: Efter 6 måneders sammenlagt ledighed.
  • Er du fyldt 50 år: Efter 3 måneders sammenlagt ledighed. 

Jobplan

Når du skal aktiveres, udarbejder jobcenteret (eller din anden aktør) sammen med dig en jobplan for din aktivering (beskæftigelsesmål, hvornår du skal begynde m.v.).

Hvilken aktivering?

De aktiviteter, som dit jobcenter kan tilbyde dig, er:

  • Vejledningskurser, opkvalificeringskurser, uddannelse: Du kan få tilbud om uddannelse og kurser, som er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Der kan indgå praktik i uddannelsesperioden. Indholdet aftales med jobcenteret. Har du fået et jobtilbud med det forbehold, at du skal have en særlig kompetence, før du kan starte, kan du søge om at blive opkvalificeret. Du får dagpenge fra a-kassen med din sædvanlige dagpengesats. Er du under 25 år, udbetales dagpenge dog med enten dimittendsats eller halv dagpengesats.

  • Virksomhedspraktik: Virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed er et tilbud, som kan bruges til at afklare dine mål for fremtidig beskæftigelse. Praktikken kan vare op til 4 uger, og du modtager dagpenge undervejs. Er du nyuddannet fra minimum en kort videregående uddannelse, og har du ikke har haft ordinært arbejde efter uddannelsen, kan praktikken aftales for 8 uger. Under praktikken får du dagpenge fra a-kassen med din sædvanlige sats.

  • Arbejde med løntilskud: Du kan blive ansat i op til 6 måneder i en privat virksomhed og 4 måneder hos en offentlig virksomhed. Arbejdstimer tæller ikke med til genoptjening af dagpengeret. Jobcenteret må tidligst bevilge dig løntilskud hos en privat arbejdsgiver, når du har været ledig i 26 uger. Der er ikke samme begrænsning hos offentlige arbejdsgivere.

    Fordelen ved at tage et arbejde med løntilskud er, at du får mulighed for at få foden indenfor i en virksomhed, du finder attraktiv, før du eventuelt bliver ansat på almindelige vilkår.

  • Seniorjob: Foregår i kommunen med sædvanlig aflønning. Seniorjob er kun for ledige, som opbruger hele dagpengeretten tidligst 5 år før deres efterlønsalder, og som har ret til efterløn præcis fra den dato, hvor efterlønsalderen nås. Timerne kan ikke bruges til optjening af ny dagpengeret eller ny sats.

Fritaget for aktivering

Pligten til aktivering bortfalder i de perioder, hvor man har mindst 20 timers ordinært arbejde om ugen (enten fast 20 timer eller i gennemsnit pr. måned). Gælder dog ikke ledige under 25 år, der ikke har en uddannelse. De har pligt til at tage imod et tilbud af mindst 18 måneders varighed.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du deltager i tilbud efter en jobplan med jobcenteret, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis din daglige transport mellem bopæl og uddannelsesstedet er over 24 km. Der er ikke tilskud for de første 24 km pr. dag.

Du kan søge befordringsgodtgørelse via a-kassen, når du deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du skal søge om befordringsgodtgørelse senest fire måneder efter, at tilbuddet er slut. Hent Ansøgning om befordringsgodtgørelse (AB 421).

Aktivering af en del af dagpengeforløbet

Når du deltager i aktivering, bruger du af din dagpengeret. Du vil derfor modtage dagpenge, mens du er i aktivering. Eneste undtagelse er løntilskudsjob. Her modtager du løn i stedet for dagpenge. Du bruger dog stadig af din dagpengeret. 

Det betyder også, at du under din aktivering skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for et fuldtidsjob med en dags varsel. Samtidig skal du møde op til dine aftaler med dit jobcenter eller med os i a-kassen.