Du er blevet opsagt

Er du funktionær, eller er din ansættelseskontrakt omfattet af funktionærloven, gælder funktionærlovens regler for opsigelse.

Hvis du bliver opsagt

Er du ansat som funktionær, og er du blevet opsagt, skal du først og fremmest sørge for at få opsigelsen på skrift. Det gælder også, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet. Undlad at underskrive opsigelsen, før du har talt med juristerne i Frie Funktionærers fagforening.

Når du bliver opsagt, er udgangspunktet, at du skal møde på arbejde i opsigelsesperioden på almindeligvis og udføre dit almindelige arbejde. Dog må du tåle mindre ændringer af dine arbejdsopgaver i opsigelsesperioden.

Din arbejdsgiver kan vælge at fritstille eller suspendere dig i opsigelsesperioden.

Fritstilling

Hvis du fritstilles, er du stadig ansat og vil få løn i opsigelsesperioden, men du skal ikke udføre arbejde for virksomheden.

Du har som fritstillet pligt til at søge nyt job for at forsøge at begrænse arbejdsgivers tab. Får du et nyt job hos en ikke-konkurrent, imens du er fritstillet, skal du fortælle det til din gamle arbejdsgiver.

Du har ret til løn fra både din gamle arbejdsgiver og din nye arbejdsgiver i de første 3 måneder af fritstillingen. Er din fritstilling længere end 3 måneder, kan din gamle arbejdsgiver modregne lønnen i indtægten fra din nye arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at arbejdsgiver må modregne fra første fritstillingsdag, hvis fritstillingen er en aftale imellem jer og ikke en beslutning taget kun af arbejdsgiver. Kontakt Frie Funktionærers juridiske afdeling for vejledning om modregning.

Hvis du har fået nyt job hos en konkurrent, imens du er fritstillet, skal du som udgangspunkt kontraopsige den stilling, du er fritstillet fra. Det skyldes, at du ikke samtidig må have job hos en konkurrerende virksomhed.

Suspendering

Hvis du suspenderes, er du stadig ansat og får løn i opsigelsesperioden, men du skal som udgangspunkt ikke møde på arbejde hver dag. Dog kan arbejdsgiver til hver en tid kalde dig tilbage på arbejde eller kontakte dig for at gøre brug af din arbejdskraft.

Du har pligt til at udføre det arbejde, som du tildeles i suspenderingsperioden.

Hvis du bliver tilbudt nyt job i suspenderingsperioden, opfordres du til at kontakte Frie Funktionærers juridiske afdeling for vejledning om dine muligheder.

Du holder ikke ferie, når du er suspenderet, fordi du skal stå til rådighed for arbejdsgiveren. Ferie skal derfor aftales konkret.

Opsigelsesvarsel for funktionærer

Du skal sikre dig, at du er opsagt med korrekt varsel. Opsigelsesvarslet begynder fra det tidspunkt, hvor du har modtaget opsigelsen. Opsigelsesvarslet udløber med udgangen af en måned. Det kan give karantæne i a-kassen, hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, og så kan du ikke få dagpenge i en periode.

Når du er ansat som funktionær, er du beskyttet af funktionærlovens regler for opsigelse. I funktionærloven er der fastsat minimumskrav til længden af opsigelsesvarsler. Dit opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat. 

Du kan selv sige op med en måneds varsel til fratræden med udgangen af en måned.

Ansættelsestid Opsigelsesvarsel
0-3 med prøvetid 14 dage
0-6 måneder 1 måned
6 måneder til 3 år 3 måneder
3-6 år 4 måneder
6-9 år 5 måneder
Mere end 9 år 6 måneder

Du skal være opmærksom på, at der kan være aftalt et forlænget opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. Du kan også være omfattet af 120-dages-reglen, der er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du kan blive opsagt med kortere varsel, hvis du har været syg i mindst 120 dage i løbet af de seneste 12 måneder. 120-dages-reglen skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Fratrædelsesgodtgørelse som funktionær

Du kan have ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter at have været ansat uafbrudt i en årrække.  Du har ikke krav på at få en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv opsiger dit job, medmindre du selv siger op efter at være blevet sagt op af din arbejdsgiver. Dette kaldes kontraopsigelse.

Er du ansat som funktionær, har du krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til disse regler:

  • Mindst 12 års anciennitet = 1 månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse
  • Mindst 17 års anciennitet = 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Det er kun den periode, hvor du har været ansat som funktionær, der tæller med i opgørelsen af din anciennitet. Det har ingen betydning for dit krav, om du går på pension eller fortsætter i et andet job. 

Fratrædelsesgodtgørelsen udgøres af din månedsløn inklusiv arbejdsgiverbidrag til pension og skattepligtige goder som telefon, internet og fri bil. Eftersom der ikke er tale om løn, optjener du ikke feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen. 

Fratrædelsesgodtgørelsen beskattes af reglerne i ligningsloven. Op til 8000 kroner af fratrædelsesgodtgørelsen er skattefri, hvorefter der beregnes arbejdsmarkedsbidrag A-skat af det tilbageværende beløb.

Kontraopsigelse

Du har ikke krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv siger op. Der er dog én undtagelse. Du har nemlig krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv siger op efter at være blevet sagt op af din arbejdsgiver. Dette defineres som en kontraopsigelse.

Usaglig opsigelse

Når du er ansat som funktionær, er du beskyttet mod usaglig opsigelse gennem funktionærloven. Hvis du ikke er enig i den årsag, som arbejdsgiveren angiver for din opsigelse, kan opsigelsen muligvis være usaglig, og du har ret til godtgørelse. Kontroller også, om du har fået det opsigelsesvarsel, som du har krav på.

Det er altid en konkret vurdering af omstændighederne på opsigelsestidspunktet, som er afgørende for, hvorvidt en opsigelse er usaglig. Derfor er det vigtigt, at du kontakter Frie Funktionærers fagforening hurtigst muligt, efter du har modtaget opsigelsen. Så kan vi hjælpe dig med at afklare, om opsigelsen er usaglig.

Ferie i opsigelsesperioden og afregning af feriepenge

Der gælder særlige regler for afholdelse af ferie i opsigelsesperioden. Reglerne afhænger blandt andet af længden af dit opsigelsesvarsel, samt om du er fritstillet. Læs mere om reglerne for ferie i opsigelsesperioden og feriepenge.

Ret til bonus, selvom du er opsagt

Når du er ansat som funktionær, har du stadig ret til din bonus, selvom du er opsagt. Reglerne gælder, når dele af din løn udbetales som bonus eller gratiale. 

Du kan godt have krav på bonus eller gratiale, selvom du og din arbejdsgiver ikke har en udtrykkelig aftale om det. Nemlig, hvis det er almindeligt at udbetale en del af lønnen som bonus eller gratiale på din arbejdsplads.

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du skal være ansat på udbetalingstidspunktet. Derfor har du ret til en forholdsmæssig andel af et bonus- eller gratialebeløb, hvis du fratræder i løbet af et regnskabsår.

Udbetalingen af din bonus sker i henhold til det normale udbetalingstidspunkt, mindre du og din arbejdsgiver har aftalt noget andet.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for bonus i forbindelse med fratrædelse, kan du få hjælp af juristerne i Frie Funktionærers fagforening.

Jobsøgning i arbejdstiden

Som ansat funktionær har du krav på den nødvendige frihed til at søge andet arbejde, hvis du er blevet sagt op eller selv har sagt op. 

Din arbejdsgiver kan ikke trække dig i løn, hvis du er opsagt og skal til jobsamtale i arbejdstiden. Men du skal tilrettelægge din jobsøgning, så du tager hensyn til din arbejdsgivers ønsker for, hvornår du er fraværende. Derfor kan du eksempelvis ikke være fraværende hele dage, eftersom du er forpligtet til at begrænse fraværet til nogle timer.

Opsagt med lønsikring

Har du lønsikring gennem Frie Funktionærer, skal du kontakte os med det samme, hvis du bliver opsagt. Du kan kontakte os via lonsikring@f-f.dk, hvorefter vi kontakter dig med information om det videre forløb.