Hvilke typer aktivering kan jeg få tilbudt?

I hele ledighedsperioden har du pligt til at tage imod aktiveringstilbud, hvis dit jobcenter beslutter det. Aktivering kan være forskellige former for uddannelse, praktik eller almindeligt arbejde med tilskud til lønnen.

Du har også mulighed for selv at tage initiativ til et aktiveringstilbud. Det kan du gøre allerede fra din første ledighedsdag. Kontakt jobcenteret for at høre om dine muligheder og for eventuelle aktiveringsforslag. Du skal være opmærksom på, at det ikke er garanteret, at jobcenteret vil sende dig i aktivering.

Retten til aktivering får du i reglen først, når du har været ledig i en vis periode:

 • Er du under 30 år, har du ret og pligt til aktivering efter 13 ugers ledighed.
 • Er du mellem 30 og 49 år, har du ret og pligt til aktivering efter 26 ugers ledighed.
 • Er du mellem 50 og 59 år, har du ret og pligt til aktivering efter 13 ugers ledighed. 
 • Er du over 60 år har du ret og pligt til aktivering efter 26 ugers ledighed.

Hvilken aktivering?

Udgangspunktet for aktiveringen er, at aktiviteten skal bidrage til, at dine muligheder for et ordinært job forbedres.

De aktiveringstilbud, som jobcenteret kan tilbyde, er:

 • Vejledningskurser, opkvalificeringskurser, uddannelse
  Målrettet arbejdsmarkedets behov. Du får dagpenge fra a-kassen med din sædvanlige dagpengesats. Er du under 25 år, udbetales dagpenge dog med enten dimittendsats eller halv dagpengesats. Hvis du er under 30 år, kan du ikke få tilbud om ordinære uddannelsesforløb som berettiger til SU, medmindre du har opbrugt din ret til SU eller har forsørgerpligt til et hjemmeboende barn. Læs mere under jobrettet uddannelse.

 • Virksomhedspraktik
  2-4 sammenhængende uger, som evt. kan gives forud for ansættelse i løntilskudsjob. Under praktik få du dagpenge fra a-kassen med din sædvanlige sats.

 • Ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver
  Du får sædvanlig overenskomstmæssig løn under ansættelsen. Perioden aftales med arbejdsgiveren og jobcenteret - sædvanligvis 3 eller 6 måneder. Fordelen ved at tage et arbejde med løntilskud er, at du får mulighed for at få foden inden for i en virksomhed, du finder attraktiv, før du eventuelt bliver ansat på almindelige vilkår. Ved ansættelse af ledige over 55 år ydes et ekstraordinært højt løntilskud.

 • Ansættelse med løntilskud i det offentlige
  Du vil være omfattet af et lønloft, hvor arbejdstimer tilpasses, således at din løn svarer til dine sædvanlige dagpenge. Perioden vil som regel være 6 måneder.

 • Seniorjob
  Foregår i kommunen med sædvanlig aflønning. Seniorjob er kun for ledige, som opbruger dagpengeretten tidligst 5 år før deres efterlønsalder, og som har ret til efterløn præcis fra den dato, hvor efterlønsalderen nås. Timer fra løntilskudsjob og seniorjob kan ikke bruges til at opnå ny dagpengeret eller ny dagpengesats.

Samtaler

Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig. Du skal fortsat være i kontakt med jobcenteret eller anden aktør.

Fritaget for aktivering

For alle ledige gælder, at pligten til aktivering bortfalder i de perioder, hvor man har mindst 20 timers ordinært arbejde om ugen (enten fast 20 timer eller i gennemsnit pr. måned). Gælder dog ikke ledige under 25 år, der ikke har en uddannelse. De har derimod pligt til at tage mod et tilbud af mindst 18 måneders varighed.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du deltager i tilbud efter en jobplan med jobcenteret, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis din daglige transport mellem bopæl og uddannelsesstedet er over 24 km. Der er ikke tilskud for de første 24 km pr. dag.

Du kan søge befordringsgodtgørelse via a-kassen, når du deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du skal søge om befordringsgodtgørelse senest fire måneder efter, at tilbuddet er slut.

Hent Ansøgning om befordringsgodtgørelse (AB 421)