Kundeklausul

Kundeklausul

En kundeklausul er et ansættelsesvilkår, der forhindrer dig i at arbejde hos eller for din tidligere arbejdsgivers kunder i en vis periode, efter du er fratrådt. 

Du kan godt blive ansat i en konkurrerende virksomhed, hvis ikke den ejes eller betjenes af din tidligere arbejdsgivers kunder.

Hvilke kunder kan klausulen gælde?

Klausulen kan kun gælde kunder, som din tidligere arbejdsgiver har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de sidste 18 måneder, før du siger op eller bliver sagt op.
Desuden gælder klausulen som udgangspunkt kun kunder, du selv har arbejdet med. Hvis klausulen også skal gælde andre kunder, skal arbejdsgiveren give dig en liste over dem inden opsigelsen.

Mindre indgribende end en konkurrenceklausul

En kundeklausul er mindre indgribende end en konkurrenceklausul, fordi den ikke generelt forhindrer dig i at udøve konkurrerende virksomhed, men blot forbyder dig at tage arbejde hos bestemte kundegrupper.

Krav på kompensation

Hvis du er underlagt en kundeklausul, har du krav på en økonomisk kompensation. Kompensationen skal være mindst 50 % af din løn på det tidspunkt, du fratræder. Hvis du både er underlagt en konkurrenceklausul og en kundeklausul, har du kun krav på 1 x 50 % af din løn i kompensation – altså ikke dobbelt kompensation.

Hvornår gælder en kundeklausul?

Hvis du er funktionær eller ansat efter funktionærloven, skal to betingelser være opfyldt, for at en kundeklausul kan være gyldig:

 • Klausulen skal være aftalt skriftligt.
 • Du skal have en kompensation for at være underlagt klausulen. Kompensationen skal være mindst 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet. 

Din arbejdsgiver har mulighed for at opsige kundeklausulen med 1 måneds varsel, så længe du er ansat. I så fald kan du uden videre arbejde for en kunde og har ikke krav på kompensation. Ellers træder en kundeklausul i kraft, hvis du bliver sagt op eller selv siger op.

Er jeg bundet af en kundeklausul, hvis jeg opsiger mit job?

Du er bundet af kundeklausulen, uanset om det er dig eller din arbejdsgiver, der opsiger ansættelsesforholdet.

Bod og erstatning

Hvis du ikke overholder en konkurrenceklausul eller kundeklausul, du har indgået, kan der ske følgende:

 • Du skal betale en evt. konventionalbod
  I din kontrakt kan der være aftalt en bod, du skal betale. Som medlem af fagforeningen bør du få vores jurister til at vurdere, om bodens størrelse er rimelig. Betaler du ikke, kan din arbejdsgiver anlægge en retssag mod dig.

 • Din arbejdsgiver kan kræve erstatning
  Din tidligere arbejdsgiver kan kræve erstatning efter de almindelige erstatningsregler.

 • Du kan få et fogedforbud
  Din tidligere arbejdsgiver kan altid anlægge en sag ved fogedretten for at få nedlagt fogedforbud mod dig. Det betyder, at du øjeblikkeligt skal fratræde dit nye job hos en konkurrent eller kunde. Hvis du ikke overholder et fogedforbud, kan du straffes med bøde eller hæfte. 

Nye regler for konkurrenceklausuler pr. 1. januar 2016

Fra 1. januar 2016 gælder Lov om ansættelseskalusuler for indgåelse af kunde- og konkurrenceklausuler. Loven indeholder opdaterede betingelser, og herefter er det ikke muligt at indgå klausuler efter funktionærlovens gamle regler. Klausuler indgået før 1. januar 2016 følger dog stadig de gamle regler, som er beskrevet på denne side.

De væsentligste forskelle på kunde- og konkurrenceklausuler, som er indgået efter den nye lovgivning relaterer sig til, hvem der kan omfattes af klausulerne, klausulens løbetid efter fratrædelse og kompensationens størrelse.

 • Medarbejdere med særlig betroet stilling

Med virkning fra 1. januar 2016 er det kun funktionærer med en helt særlig betroet stilling, som kan indgå aftale med arbejdsgiver om kundeklausuler og konkurrenceklausuler. En funktionærer kan have en helt særlig betroet stilling, hvis funktionæren har adgang til følsomme virksomhedsoplysninger.

Det skal klart fremgå af klausulen, hvorfor virksomheder vurderer, at medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling.

 • Tidsramme

En kunde- og konkurrenceklausul kan fremadrettet maksimalt pålægges i 12 måneder. Hvis en medarbejder både er omfattet af en kundeklausul og en konkurrenceklausul, er disse maksimalt gyldige i 6 måneder.

 • Kompensation

Du modtager kompensation for at være omfattet af en kundeklausul eller konkurrenceklausul. Kompensationen fastsættes afhængig af, hvor længe klausulerne gælder. Jo længere tid, desto højere kompensation.

Hvis klausulen har en løbetid op til 6 måneder, skal kompensationen mindst udgøre 40 % af lønnnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Får funktionæren nyt passende arbejde i klausulperioden, skal kompensationen udgøre mindst 16 % af lønnen pr. måned.

Har klausulen en løbetid op til 12 måneder, skal kompensationen udgøre mindst 60 % af lønenen pr. måned. Hvis funktionæren får nyt passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af lønnen pr. måned.

I tilfælde, hvor der er aftalt kombineret kunde- og konkurrenceklausul, er funktionærens kompensation 60 %, selvom klausulens løbetid kun er 6 måneder. Tidligere har arbejdsgivere ikke været pålagt at betale for kundeklausulen, hvis funktionæren var omfattet af begge klausuler. Hvis funktionæren opnår andet passe