Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er et ansættelsesvilkår, der forhindrer dig i at arbejde i en virksomhed, som er i konkurrence med din tidligere arbejdsgiver.

Konkurrenceklausul

I henhold til funktionærloven kan din arbejdsgiver lave en aftale med dig om, at du ikke må arbejde i en virksomhed, der er i konkurrence med din gamle arbejdsgiver. En konkurrenceklausul kan også forhindre dig i at starte selvstændig konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul skal indeholde en beskrivelse af, hvor længe klausulen er gyldig, efter dit ansættelsesforhold er afsluttet.

Kompensation

Er du underlagt en konkurrenceklausul, har du jævnfør funktionærloven krav på kompensation. Kompensationen skal være mindst 50 % af den løn, som du har på fratrædelsestidspunktet. Hvis du både er underlagt en konkurrenceklausul og kundeklausul, har du dog kun krav på 1 x 50 % af din løn i kompensation. Du har altså ikke krav på dobbelt kompensation.

Hvornår gælder konkurrenceklausulen?

Når du er ansat i henhold til funktionærloven, skal tre betingelser være fyldt for, at en konkurrenceklausul er gyldig.

  1. Du skal have en særlig betroet stilling. Du kan have en særlig betroet stilling, hvis du gennem dit arbejde har indsigt i virksomhedens følsomme forhold såsom økonomi, prissætning og strategier.
  2. Klausulen skal være aftalt skriftligt.
  3. Du skal have kompensation for at være underlagt klausulen svarende til mindst 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Din arbejdsgiver har mulighed for at opsige konkurrenceklausulen med 1 måneds varsel, så længe du er ansat. I så fald kan du uden videre arbejde for en konkurrent og har ikke krav på kompensation. Ellers træder en konkurrenceklausul som udgangspunkt først i kraft, hvis du bliver sagt op eller selv opsiger dit job.

Er jeg bundet af en konkurrenceklausul, hvis jeg opsiger mit job?

Siger du selv op, og skyldes det ikke din arbejdsgivers misligholdelse af ansættelsesforholdet, er konkurrenceklausulen stadig bindende. Er det derimod dig, som bliver opsagt af din arbejdsgiver, og det skyldes din arbejdsgivers forhold, som fx nedlæggelse af din stilling, er konkurrenceklausulen ikke længere bindende.

Særlige regler

I visse tilfælde har din arbejdsgiver pligt til at betale dig mindst tre måneders godtgørelse, selv om han har opsagt konkurrenceklausulen. En af betingelserne for dette er, at du fratræder dit job mindre end 6 måneder efter.

Konkurrenceklausulen bortfalder, hvis du bliver sagt op uden selv at være skyld i det. Det er tilfældet, hvis du bliver sagt op på grund af rationalisering eller nedskæringer. Konkurrenceklausulen bortfalder også, hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver groft misligholder ansættelsesforholdet.

Ikke overholdt konkurrenceklausul

Har du ikke overholdt konkurrenceklausulen i din ansættelseskontrakt, risikerer du at skulle betale konventionalbod. En konventionalbod er et fastsat pengeløb, som du har aftalt at betale til din arbejdsgiver som kompensation for misligholdelse af konkurrenceklausulen. 

Hvis der ikke på forhånd er aftalt konventionalbod, kan din arbejdsgiver kræve erstatning fra dig efter almindelige erstatningsregler. Arbejdsgiver har også altid mulighed for at anlægge sag ved fogedretten med henblik på at nedlægge fogedforbud mod dig. Det betyder, at du øjeblikkeligt skal fratræde dit nye job hos en konkurrent. Overholder du ikke et fogedforbud, kan du straffes med bøde eller hæfte.

Nye regler for konkurrenceklausuler pr. 1. januar 2016

Fra 1. januar 2016 gælder Lov om ansættelseskalusuler for indgåelse af kunde- og konkurrenceklausuler. Loven indeholder opdaterede betingelser, og herefter er det ikke muligt at indgå klausuler efter funktionærlovens gamle regler. Klausuler indgået før 1. januar 2016 følger dog stadig de gamle regler, som er beskrevet på denne side.

De væsentligste forskelle på kunde- og konkurrenceklausuler, som er indgået efter den nye lovgivning relaterer sig til, hvem der kan omfattes af klausulerne, klausulens løbetid efter fratrædelse og kompensationens størrelse.

  • Medarbejdere med særlig betroet stilling

Med virkning fra 1. januar 2016 er det kun funktionærer med en helt særlig betroet stilling, som kan indgå aftale med arbejdsgiver om kundeklausuler og konkurrenceklausuler. En funktionærer kan have en helt særlig betroet stilling, hvis funktionæren har adgang til følsomme virksomhedsoplysninger.

Det skal klart fremgå af klausulen, hvorfor virksomheder vurderer, at medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling.

  • Tidsramme

En kunde- og konkurrenceklausul kan fremadrettet maksimalt pålægges i 12 måneder. Hvis en medarbejder både er omfattet af en kundeklausul og en konkurrenceklausul, er disse maksimalt gyldige i 6 måneder.

  • Kompensation

Du modtager kompensation for at være omfattet af en kundeklausul eller konkurrenceklausul. Kompensationen fastsættes afhængig af, hvor længe klausulerne gælder. Jo længere tid, desto højere kompensation.

Hvis klausulen har en løbetid op til 6 måneder, skal kompensationen mindst udgøre 40 % af lønnnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Får funktionæren nyt passende arbejde i klausulperioden, skal kompensationen udgøre mindst 16 % af lønnen pr. måned.

Har klausulen en løbetid op til 12 måneder, skal kompensationen udgøre mindst 60 % af lønenen pr. måned. Hvis funktionæren får nyt passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af lønnen pr. måned.

I tilfælde, hvor der er aftalt kombineret kunde- og konkurrenceklausul, er funktionærens kompensation 60 %, selvom klausulens løbetid kun er 6 måneder. Tidligere har arbejdsgivere ikke været pålagt at betale for kundeklausulen, hvis funktionæren var omfattet af begge klausuler. Hvis funktionæren opnår andet passende arbejde, har arbejdsgiveren adgang til reduktion til 24 % af lønnen pr. måned.