Konkurrence- og kundeklausuler før 1. januar 2016

Hvis du har indgået en aftale med din arbejdsgiver om en konkurrence- eller kundeklausul før 1. januar 2016 er du omfattet af de tidligere bestemmelser i funktionærloven. Klausulerne gælder for funktionærer eller ansatte efter funktionærloven. Klausulerne gælder som udgangspunkt både når du selv siger op og når du bliver opsagt af din arbejdsgiver.

De væsentligste forskelle på kunde- og konkurrenceklausuler, som er indgået efter den tidligere lovgivning relaterer sig til, hvem der kan omfattes af klausulerne, klausulens løbetid efter fratrædelse og kompensationens størrelse.

Kundeklausul efter funktionærloven

Hvis du har en kundeklausul, må du i en afgrænset periode efter du er fratrådt din stilling, ikke have erhvervsmæssig forbindelse med din arbejdsgivers kunder. Du må gerne tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Klausulen kan kun gælde kunder, som din tidligere arbejdsgiver har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de sidste 18 måneder, før du siger op eller bliver sagt op. Desuden gælder klausulen som udgangspunkt kun kunder, du selv har arbejdet med. Hvis klausulen også skal gælde andre kunder, skal arbejdsgiveren give dig en liste over dem inden opsigelsen.

Konkurrenceklausul efter funktionærloven 

Inden for en aftalt periode forhindrer konkurrenceklausulen dig i at arbejde i en virksomhed, der er i konkurrence med din tidligere arbejdsgiver. Klausulen kan også forhindre dig i at starte selvstændig konkurrerende virksomhed.

Betingelser

Der er ingen begrænsning på hvor længe klausulerne kan være gældende efter fratrædelse. Der skal være indgået en skriftlig aftale om klausulen inkl. varigheden heraf, og du skal have en kompensation for at være underlagt klausulen i den aftalte periode. For at blive underlagt en konkurrenceklausul skal du have en særlig betroet stilling. Du kan have en særlig betroet stilling, hvis du gennem dit arbejde har indsigt i virksomhedens følsomme forhold såsom økonomi, prissætning og strategier. 

Kompensation

Kompensationen for en kundeklausul eller konkurrenceklausul skal være mindst 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet. Hvis du både er underlagt en konkurrenceklausul og en kundeklausul, har du kun krav på 1 x 50 % af din løn i kompensation – altså ikke dobbelt kompensation.

Du har tabsbegrænsningspligt i perioden, hvilket betyder at du aktivt skal søge andet passende arbejde. Opnår du et nyt passende arbejde, så kan din tidligere arbejdsgiver foretage modregning i din løn i det nye arbejde.

Bod og erstatning 

Hvis du ikke overholder en konkurrenceklausul eller kundeklausul, du har indgået, kan der ske følgende:

  • Du skal betale en evt. konventionalbod
    I din kontrakt kan der være aftalt en bod, du skal betale. Som medlem af fag-foreningen bør du få vores jurister til at vurdere, om bodens størrelse er ri-melig. Betaler du ikke, kan din arbejdsgiver anlægge en retssag mod dig.
  • Din arbejdsgiver kan kræve erstatning
    Din tidligere arbejdsgiver kan kræve erstatning efter de almindelige erstat-ningsregler.
  • Du kan få et fogedforbud
    Din tidligere arbejdsgiver kan altid anlægge en sag ved fogedretten for at få nedlagt fogedforbud mod dig. Det betyder, at du øjeblikkeligt skal fratræde dit nye job hos en konkurrent eller kunde. Hvis du ikke overholder et foged-forbud, kan du straffes med bøde eller hæfte.

Få hjælp om reglerne for ansættelsesklausuler

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for ansættelsesklausuler aftalt før 1. januar 2016.