Konkurrence- og kundeklausuler efter 1. januar 2016

Fra 1. januar 2016 gælder Lov om ansættelsesklausuler for indgåelse af kunde- og konkurrenceklausuler. Ansættelsesklausuler gælder både hvis du opsiger din stilling eller hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver.

Konkurrenceklausul

Din arbejdsgiver kan lave en aftale med dig om, at du ikke må arbejde i en virksomhed, der er i konkurrence med din gamle arbejdsgiver. En konkurrenceklausul kan også forhindre dig i at starte selvstændig konkurrerende virksomhed.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  1. Du skal have været ansat i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.
  2. Du skal have en særlig betroet stilling eller indgå en aftale om udnyttelsesretten til en opfindelse du har gjort. Du kan have en særlig betroet stilling, hvis du gennem dit arbejde har indsigt i virksomhedens følsomme forhold såsom økonomi, prissætning og strategier.
  3. Klausulen skal være aftalt skriftligt, og du skal oplyses om hvilke forhold, der gør en konkurrenceklausul nødvendig.
  4. Du skal have kompensation for at være underlagt klausulen
  5. Du må højst være underlagt konkurrenceklausulen i 12 måneder fra fratræ-delsestidspunktet.

Kundeklausul

En kundeklausul er et ansættelsesvilkår, der forhindrer dig i at arbejde hos eller for din tidligere arbejdsgivers kunder i en vis periode, efter du er fratrådt.
Du kan godt blive ansat i en konkurrerende virksomhed, hvis ikke den ejes eller betjenes af din tidligere arbejdsgivers kunder.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  1. Du skal have været ansat i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.
  2. Klausulen kan kun gælde kunder, som din tidligere arbejdsgiver har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de sidste 12 måneder, før du siger op eller bliver sagt op. Ved egen opsigelse eller ved afskedigelse skal din tidligere arbejdsgiver udlevere en liste over de kunder der er omfattet.
  3. Du skal have kompensation for at være underlagt klausulen.
  4. Du må højst være underlagt kundeklausulen i 12 måneder fra fratrædelses-tidspunktet.
  5. Klausulen skal være aftalt skriftligt.

En kundeklausul er mindre indgribende end en konkurrenceklausul, fordi den ikke generelt forhindrer dig i at udøve konkurrerende virksomhed, men blot forbyder dig at tage arbejde hos bestemte kundegrupper.

Kombineret ansættelsesklausul

Med en kombineret ansættelsesklausul bliver du underlagt en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum. Du må højst være underlagt klausulen i 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet, og betingelser for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal være overholdt. 

Kompensation

Du modtager kompensation i den periode, hvor du er omfattet af en kundeklausul eller konkurrenceklausul. Kompensationen fastsættes afhængig af, hvor længe klausulerne gælder. Jo længere tid, desto højere kompensation. Herudover afhænger størrelsen af om du finder andet passende arbejde i perioden. Kompensationen beregnes på baggrund af din fast påregnelige løn pr. måned på fratrædelsestidspunktet.


Du skal aktivt forsøge at finde andet passende arbejde i den periode, hvor du er omfattet af en ansættelsesklausul. Gør du ikke det, så overholder du ikke din pligt til tabsbegrænsning, og din ret til kompensation bortfalder.


Klausul med løbetid op til 6 måneder

Hvis klausulen har en løbetid op til 6 måneder, skal kompensationen mindst udgøre 40 % af lønnen. Får du nyt passende arbejde i klausulperioden, skal kompensationen udgøre mindst 16 % af lønnen fra og med den 3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen. Ved fratrædelsen modtager du kompensationen for de første 2 måneder som et engangsbeløb, uanset om du får andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal udgøre mindst 40 pct. af lønnen.

Klausul med løbetid op til 12 måneder

Har klausulen en løbetid op til 12 måneder, skal kompensationen udgøre mindst 60 % af lønnen. Hvis du får nyt passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af lønnen fra og med den 3. til og med den 12. måned efter fratrædelsen. Ved fratrædelsen modtager du kompensationen for de første 2 måneder som et engangsbeløb, uanset om du får andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal udgøre mindst 60 pct. af lønnen.

Kombineret kunde- og konkurrenceklausul

I tilfælde, hvor der er aftalt kombineret kunde- og konkurrenceklausul, er din kompensation mindst 60 % af lønnen, selvom klausulens løbetid kun er 6 måneder. Hvis du får nyt passende arbejde, udgør kompensationen mindst 24 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet fra og med den 3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen. Ved fratrædelsen modtager du kompensationen for de første 2 måneder som et engangsbeløb, uanset om du får andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal udgøre mindst 60 pct. af lønnen.

Bortfald af kompensation 

Du skal aktivt prøve at finde andet passende arbejde for at opfylde din tabsbegrænsningspligt i klausulperioden. Hvis du ikke gør det, så bortfalder retten til kompensation. Det gælder dog ikke for engangsbeløbet, der udbetales på fratrædelsestidspunktet. 

Opsigelse af klausulen

Arbejdsgiveren kan opsige en konkurrenceklausul, en kundeklausul eller en kombineret ansættelsesklausul med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Ved opsigelse af klausulen har du krav på engangsbeløbet nævnt ovenfor, hvis du har været ansat mere end 3 måneder, fratrædelsen sker inden 6 måneder efter at arbejdsgiveren har opsagt klausulen, og fratrædelsen skyldes forhold, hvor arbejdsgiveren ville kunne have gjort brug af klausulen.

Opsigelse og misligholdelse af ansættelsesforholdet

I nogle tilfælde vil en konkurrenceklausul eller konkurrenceklausuldelen af en kombineret klausul ikke være gyldig ved fratrædelse. Det er tilfældet hvis du opsiger din stilling på grund arbejdsgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser, hvilket typisk drejer sig om at du ikke har fået din løn udbetalt. Det gælder også, hvis du bliver opsagt, og du ikke har givet rimelig anledning hertil, f.eks. i forbindelse med en omstrukturering. Du vil i disse tilfælde stadig være berettiget til engangsbeløbet.

Bliver du berettiget bortvist er din konkurrenceklausul, kundeklausul eller kombineret ansættelsesklausul stadig gældende, og din ret til kompensation bortfalder.

Få hjælp om reglerne for ansættelsesklausuler 

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for ansættelsesklausuler.