Kontingentfritagelse

I en række situationer har du mulighed for at blive helt eller delvist fritaget for at betale kontingent. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os for at høre om din situation. Du kan også læse mere her.

Kontingentfritagelse under uddannelse

Du kan blive fritaget for at betale kontingent, hvis du følger en uddannelse, der giver dig ret til at blive optaget som dimittend.

Uddannelsen skal være erhvervsmæssig, offentlig anerkendt og af mindst 18 måneders varighed. Det er uddannelsens faktiske varighed, der er afgørende.

Hvis du får SU eller skolepraktikydelse, må du ikke tjene mere end den højeste dagpengesats. I 2018 er det 223.596  kr. før skat. Får du elevløn, må du ikke have indtægt ved siden af elevlønnen.

Du kan ikke få ydelser fra a-kassen, herunder feriedagpenge og dagpenge, mens du er fritaget for at betale kontingent. Du kan ikke afbryde din fritagelsesperiode, med mindre det skyldes, at du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan derfor ikke afbryde den for fx at tjene mere eller få udbetalt feriedagpenge.

Er du over 30 år, gælder det også, at du kun kan blive kontingentfritaget, hvis du betaler til efterlønsordningen. Derudover skal du ved uddannelsens start opfylde kravet om ret til dagpenge. Det vil sige, at du skal have haft 1.924 timers lønarbejde i eIndkomst inden for de sidste tre år eller være ledig.

Fritagelsen kan gives for et år ad gangen i op til sammenlagt fem år.

Kontingentfritagelse som voksenlærling

Er du fyldt 30 år og i voksenlære, kan du også blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen. For at blive fritaget skal du have en voksenlærekontrakt og være tilmeldt efterlønsordningen.

Melder du dig ud af efterlønsordningen, har du ikke længere ret at være fritaget for at betale kontingent.

Kontingentfritagelse, når din dagpengeret er opbrugt

Du kan søge om kontingentfritagelse, hvis du er ledig og har opbrugt din ret til dagpenge. Det kan være en fordel for dig at bevare medlemskabet, selvom du i en periode ikke har ret til ydelser, så du er sikret ret til ydelser igen, så snart du har genoptjent ny ret til dagpenge.

Fritagelsen gælder både for a-kasse og fagforening, og kan fås for 6 måneder ad gangen, så længe du er ledig, uden forsørgelse og tilmeldt jobcentret. Dog må du godt få hjælp til dækning af husleje eller andre bestemte formål. Du kan dog ikke blive fritaget for efterlønsbidraget.

Hvis du er over 50 år, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Er du tilmeldt efterlønsordningen, og har du opbrugt din ret til dagpenge, efter at du er fyldt 50 år, skal du ikke opfylde det almindelige beskæftigelseskrav for senere at kunne komme på efterløn. Vælger du at blive fritaget for at betale kontingent, bortfalder denne ordning, og du skal igen opfylde beskæftigelseskravet for at kunne komme på efterløn. Inden du vælger at blive fritaget, skal du derfor tage stilling til, om det er sandsynligt, at du vil kunne nå at opfylde beskæftigelseskravet inden overgang til efterløn. Du skal også tage stilling til, om du fortsat ønsker at kunne komme på efterløn.

Kontingentfritagelse som frihedsberøvet

Hvis du er frihedsberøvet i mere end 30 dage i dansk fængsel, er på en lukket afdeling eller udfører samfundstjeneste, kan du få nedsat dit kontingent til a-kassen. Det gælder dog ikke, hvis du under frihedsberøvelsen arbejder uden for Kriminalforsorgens institutioner. Fritagelsen ophører ved løsladelsen. Er du i fængsel i udlandet, kan du tidligst få nedsat kontingent, når vi modtager dokumentation for fængslingen.

Fritagelse for betaling af efterlønsbidrag

Er du født efter 1975, har du mulighed for at holde pause undervejs i din betaling til efterlønsordningen. For aldersgruppen 2. juli 1960 til 1975 er der muligheder for bidragsfri periode. Du kan læse om reglerne her.

Sådan søger du

Du skal kontakte os via vores kontaktformular, hvor du beder om at blive fritaget for kontingent. Fritagelsen kan tidligst få virkning, fra vi modtager din anmodning.

Er du i tvivl om dine muligheder, så ring til os på telefon 63 13 85 50.