Funktionærloven

Størstedelen af Frie Funktionærers medlemmer er beskyttet af funktionærloven. Loven giver dig en række vigtige rettigheder, når du er på arbejdsmarkedet.


Funktionærloven består af en række regler, som regulerer ansættelsesforholdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Du er omfattet af funktionærloven, når du arbejder inden for kontor, handel (fx butiksekspedient), lagerekspedition, teknisk eller klinisk arbejde og ledelse. Samtidigt skal du arbejde mere end 8 timer om ugen for at være dækket af funktionærloven. Loven gælder som udgangspunkt ikke for håndværkere, fabriksarbejdere, landmænd og fiskere.

Ansættelseskontrakt

Ifølge funktionærloven har du krav på en ansættelseskontrakt, når din gennemsnitlige arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Du skal modtage ansættelseskontrakten senest en måned efter, at du er startet på dit arbejde.

Funktionærloven stiller en række formelle krav til indholdet af ansættelseskontrakten. Den skal blandt andet indeholde dit og arbejdsgiverens navn og adresse, hvornår du er tiltrådt, beskrivelse af dine rettigheder til betalt ferie, regler om opsigelsesvarsel, og hvad der er aftalt vedrørende din løn.

Prøvetid

Funktionærloven giver mulighed for, at du og din arbejdsgiver kan aftale en prøvetid på op til tre måneder. I prøvetiden har din arbejdsgiver ret til at opsige dig med 14 dages varsel. I kan også vælge at aftale et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, så du også får mulighed for at opsige dit job med 14 dages varsel. Er der ikke aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel, kan du sige op med en dags varsel.

Aftale om prøvetid skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Opsigelse og opsigelsesvarsel

Du kan opsige dit job med en måneds varsel til en måneds udgang, medmindre du er under prøvetid, er i en midlertidig ansættelse eller har aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel. Husk, at du altid bør opsige dit job skriftligt, så du har dokumentationen i orden.

Hvis du bliver opsagt, kan du forlange at modtage en begrundelse. Yderligere kan du have krav på et opsigelsesvarsel afhængig af, hvor længe du har været ansat. Opsigelsesvarslet starter fra det tidspunkt, hvor du har modtaget opsigelsen. Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, kan det medføre en karantæne i a-kassen. Det vil med andre ord betyde, at du ikke vil kunne få dagpenge i en periode.

Når du er ansat som funktionær, er du dermed også beskyttet af funktionærlovens regler for opsigelsesvarsler. I funktionærloven er der fastsat minimumskrav til længden af opsigelsesvarsler, og dit opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden.

Ansættelsestid Opsigelsesvarsel
0-3 med prøvetid 14 dage
0-6 måneder 1 måned
6 måneder til 3 år 3 måneder
3-6 år 4 måneder
6-9 år 5 måneder
Mere end 9 år 6 måneder

Læs mere om opsigelsesvarsler.

Usaglig opsigelse

Jævnfør funktionærloven skal en opsigelse være rimeligt begrundet. Hvis du har været ansat i minimum et år, har du krav på erstatning, såfremt din opsigelse ikke hviler på en rimelig begrundelse. En rimelig begrundelse kan både relatere sig til dit ansættelsesforhold og virksomhedens forhold.

Fratrædelsesgodtgørelse som funktionær

Du kan have ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter at have været ansat uafbrudt i en årrække. Denne fratrædelsesgodtgørelse har du dog ikke ret til, hvis du selv opsiger din stilling, medmindre du siger op efter at være blevet opsagt af din arbejdsgiver. Dette kaldes kontraopsigelse.

Er du ansat som funktionær, har du krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til nedenstående regler:

  • Mindst 12 års anciennitet = 1 månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse
  • Mindst 17 års anciennitet = 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelsen og de forskellige regler, hvis du er blevet opsagt.

Sygdom under funktionærloven 

Hvis du bliver syg, skal du meddele dette til din arbejdsplads med det samme. Din arbejdsplads kan have fastsat retningslinjer for, hvordan du skal sygemelde dig. Disse retningslinjer kan fremgå i din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog, og det er vigtigt, at du overholder dem, da du ellers risikerer bortvisning.

Når du er ansat som funktionær, har du krav på fuld løn under sygdom. Hvis du er helt eller delvist provisionslønnet, har du stadig ret til at modtage provision under sygdom. Det, du så skal have udbetalt, er den provision, som du angiveligt ville have tjent i perioden, hvis du ikke havde været syg. 

Læs mere om reglerne inden for funktionærloven, hvis du bliver ramt af sygdom.

Konkurrence- og kundeklausuler

Aftaler om konkurrence- og kundeklausuler, indgået mellem arbejdsgiver og funktionær før den 1. januar 2016, var omfattet af funktionærloven, hvorimod aftaler indgået efter den 1. januar 2016 er omfattet af lov om ansættelsesklausuler.

Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul kan indgås mellem dig og din arbejdsgiver. Konkurrenceklausulen forhindrer, at du kan tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller udøve selvstændig konkurrerende virksomhed. 

Formålet med konkurrenceklausulen er at beskytte arbejdsgivere mod konkurrence fra tidligere medarbejdere. Konkurrenceklausuler kan kun pålægges særligt betroede medarbejdere, og aftalen skal udformes skriftligt.

Kundeklausuler

En kundeklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse til din arbejdsgivers kunder, når dit ansættelsesforhold slutter. I kan også aftale, at du ikke kan blive ansat hos kunderne.

I modsætning til konkurrenceklausulen afskærer kundeklausulen dig ikke fra at arbejde hos en konkurrerende virksomhed, men den forhindrer dig i at arbejde med en bestemt kundegruppe.

En kundekalusul skal være skriftlig, før den er gyldig. Dette krav er opfyldt, hvis kundeklausulen er beskrevet i din ansættelseskontrakt eller som et tillæg til ansættelseskontrakten.