Sker der fradrag i efterlønnen for andre indtægter end løn?

Fradrag for arbejde sker efter regler for fradrag i dagpenge, dvs. time for time. Men der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter.

I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal fratrækkes i efterlønnen - det samme gælder andre indtægter.

Ferie

Ferie med feriegodtgørelse eller løn, som du holder, mens du er på efterløn, modregnes i efterlønnen, uanset at ferien er optjent, inden du gik på efterløn. Feriegodtgørelse, der udbetales som et engangsbeløb inden for 3 måneder før overgangen til efterløn eller mens du er på efterløn, modregnes også i efterlønnen.

Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Der afrundes til hele eller halve feriedage.

Holder du ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb pr. dag end efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Får du din sædvanlige løn under ferien, modregnes du for dine løntimer.

Andre indtægter

Der er også andre indtægter, som giver fradrag i efterlønnen. Det er fx:

 • Løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet for
 • Skattepligtige indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
 • Legater.

Fradraget sker som et timefradrag, efter at indtægten er omregnet til timer med den gældende omregningssats på 235,60 (2018).

Ingen fradrag

En række indtægter giver ikke fradrag i efterlønnen. Det gælder fx:

 • Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende
 • Erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
 • Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom.
 • Forpagtningsafgift
 • Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • Renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster og underholdsbidrag
 • Invaliditetsydelse
 • Ægtefællepension.