Kan jeg arbejde, mens jeg er på efterløn?

Når du er på efterløn, kan du sagtens fortsat have lønarbejde og fx vælge at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. De timer, du arbejder, bliver som udgangspunkt trukket time for time i din efterløn.

Man får oftest mere for en løntime end for en efterlønstime, derfor kan det godt betale sig at arbejde. Hvis du tjener under 235,60 kr. i timen, modregnes der for færre timer, end du faktisk arbejder. Denne lempeligere modregning gælder dog kun for de første 38.329 kr., du tjener i kalenderåret 2018.

38.329 kroners-ordningen – lempeligt fradrag

Det betyder, at din løn divideres med 235,60 (i 2018) og disse timer fradrager a-kassen i efterlønnen. Denne metode kan vi bruge på din arbejdsindtægt for de første 38.329 kr., du tjener i kalenderåret. 

Eksempel:

Et medlem får den højeste efterlønssats på 116,22 kr. i timen.
Timelønnen for lønarbejdet er 150 kr.
Modregningen i efterløn for hver arbejdstime vil blive:
150,00 : 235,60 x 116,22 = 73,99 kr. (1 times arbejde vil betyde 0,7 timers fradrag i efterlønnen).
For hver arbejdstime vil der blive modregnet 73,99 kr. i efterlønnen i stedet for 116,22 kr.
Hvis der i ugen fx arbejdes i 15 timer med timeløn 150 kr., vil fradraget være 15 x 150 = 2.250: 235,60 = 9,55 timer, som fradrages i efterlønnen.


Når du har tjent de 38.329 kr., modregnes du igen time for time. I næste kalenderår kan du igen få det lempeligere fradrag, indtil du i det år har en samlet lønindkomst på 38.329 kr. Sådan bliver det ved hvert år, så længe du er på efterløn (beløbsgrænsen på 38.329 kr. reguleres hvert år). I det år, hvor du overgår til efterløn eller når folkepensionsalderen, vil beløbet på 38.329 kr. blive nedsat forholdsmæssigt pr. kvartal.

Fradrag for ukontrollabelt arbejde

Hvis arbejdsgiveren ikke har mulighed for at kontrollere din arbejdstid, kan du ikke få det lempede fradrag. Så beregnes timefradraget i efterlønnen i stedet ved at din lønindtægt før skat omregnes med omregningssatsen, som i 2018 er 235,60. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.

Eksempel: Har du tjent 5.000 kr. ser fradraget således ud:
5.000 : 235,60 = 21,22 timer, der fradrages i ydelsen fra a-kassen.

Pas på mindsteudbetalingsreglerne

Du kan få suppleret med efterløn op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned. Er du deltidsforsikret, kan du få suppleret op til 130 timer pr. måned, hvis du har max. 118 timer i den pågældende måned.

Du kan med andre ord få supplerende efterløn fra Frie Funktionærers a-kasse, hvis du som fuldtidsforsikret efter fradrag for løntimer og andet har ret til efterløn for minimum 14,8 timer, eller ret til minimum 12 timer i efterløn, hvis du er deltidsforsikret.

Dog gælder der en skrappere regel, hvis din timeløn er lavere end 235,60, og du har ret til lempet fradrag. I denne situation kan du ikke få efterløn, hvis du har mere end 128 løntimer i måneden (deltidsforsikrede mere end 104 løntimer).

Skattefri præmie

Arbejde i efterlønsperioden kan give adgang til optjening af skattefrie præmieportioner - forudsat du først er gået på efterløn efter 2-års-reglen er opfyldt.

Selvstændig bibeskæftigelse

Under visse forudsætninger - og med fradrag time for time - kan du udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden, men det vil i alle tilfælde kræve en særlig skriftlig tilladelse fra a-kassen. Tilladelsen forudsætter bl.a., at arbejdet holdes under 400 timer om året. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning eller læs mere i pjecen "Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn", som du finder under a-kasse/pjecer.  

Frivilligt, ulønnet arbejde

Som hovedregel medfører alt arbejde fradrag i efterlønnen, uanset om du får løn eller udfører arbejdet frivilligt. Det er dog muligt at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i sociale og humanitære organisationer, uden det medfører fradrag i dagpengene.

Du skal oplyse Frie Funktionærers a-kasse om frivilligt, ulønnet arbejde, hvis du er på efterløn. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du overvejer at udføre frivilligt, ulønnet arbejde.

I en forsøgsordning, der løber frem til udgangen af 2017, lempes reglerne for deltagelse i frivilligt, ulønnet arbejde, mens man er på efterløn. Forsøgsordningen åbner muligheden for, at efterlønsmodtagere kan deltage i op til 15 timers frivilligt, ulønnet arbejde om ugen uden at få fradrag i ydelsen. Kontakt Frie Funktionærers a-kasse for nærmere vejledning om forsøgsordningen.