Kan jeg arbejde, mens jeg er på efterløn?

Når du er på efterløn, kan du sagtens fortsat have lønarbejde og fx vælge at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. De timer, du arbejder, bliver som udgangspunkt trukket time for time i din efterløn.

Man får oftest mere for en løntime end for en efterlønstime, derfor kan det godt betale sig at arbejde. Hvis du tjener under 230,08 kr. i timen, modregnes der for færre timer, end du faktisk arbejder. Denne lempeligere modregning gælder dog kun for de første 37.577 kr., du tjener i kalenderåret 2017.

37.577 kroners-ordningen – lempeligt fradrag

Det betyder, at din løn divideres med 230,08 (i 2017) og disse timer fradrager a-kassen i efterlønnen. Denne metode kan vi bruge på din arbejdsindtægt for de første 37.577 kr., du tjener i kalenderåret. 

Eksempel:

Et medlem får den højeste efterlønssats på 114,73 kr. i timen.
Timelønnen for lønarbejdet er 150 kr.
Modregningen i efterløn for hver arbejdstime vil blive:
150,00 : 230,08 x 114,73 = 74,79 kr. (1 times arbejde vil betyde 0,7 timers fradrag i efterlønnen).
For hver arbejdstime vil der blive modregnet 74,79 kr. i efterlønnen i stedet for 114,73 kr.
Hvis der i ugen fx arbejdes i 15 timer med timeløn 150 kr., vil fradraget være 15 x 150 = 2.250: 230,08 = 9,77 timer, som fradrages i efterlønnen.


Når du har tjent de 37.577 kr., modregnes du igen time for time. I næste kalenderår kan du igen få det lempeligere fradrag, indtil du i det år har en samlet lønindkomst på 37.577 kr. Sådan bliver det ved hvert år, så længe du er på efterløn (beløbsgrænsen på 37.577 kr. reguleres hvert år). I det år, hvor du overgår til efterløn eller når folkepensionsalderen, vil beløbet på 37.577 kr. blive nedsat forholdsmæssigt pr. kvartal.

Fradrag for ukontrollabelt arbejde

Hvis arbejdsgiveren ikke har mulighed for at kontrollere din arbejdstid, kan du ikke få det lempede fradrag. Så beregnes timefradraget i efterlønnen i stedet ved at din lønindtægt før skat omregnes med omregningssatsen, som i 2017 er 230,08. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.

Eksempel: Har du tjent 5.000 kr. ser fradraget således ud:
5.000 : 230,08 = 21,73 timer, der fradrages i ydelsen fra a-kassen.

Mindsteudbetalingsreglen

Hvis du arbejder mere end 29,6 timer i en uge, får du ingen efterløn for den uge. For deltidsforsikrede er mindstereglen på 1/5 del af timesnittet før overgang til efterløn. Arbejder du over 29,6 timer, kan reglen om lempeligere fradrag ikke bruges.

Overskydende timer

Som udgangspunkt sker der fradrag for alle de timer, du arbejder i efterlønsperioden. De timer, du arbejder mere end 37 timer i en uge, medfører fradrag i den næste uge. Arbejder du således 40 timer i en uge, bliver de 3 overskydende timer overført og modregnet i efterlønnen for den næste uge.

Skattefri præmie

Arbejde i efterlønsperioden kan give adgang til optjening af skattefrie præmieportioner - forudsat du først er gået på efterløn efter 2-års-reglen er opfyldt.

Selvstændig bibeskæftigelse

Under visse forudsætninger - og med fradrag time for time - kan du udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden, men det vil i alle tilfælde kræve en særlig skriftlig tilladelse fra a-kassen. Tilladelsen forudsætter bl.a., at arbejdet holdes under 400 timer om året. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning eller læs mere i pjecen "Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn", som du finder under a-kasse/pjecer.  

Frivilligt, ulønnet arbejde

Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag i efterlønnen, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, og selvom det udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage.

Under visse betingelser har du imidlertid mulighed for at udføre frivilligt ulønnet arbejde, uden at arbejdstimerne skal fradrages i din efterløn. Du kan - så meget du vil - udføre frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Det er arbejde i organisationer, foreninger eller lignende, der ikke udføres som led i et ansættelsesforhold.

Kontakt a-kassen for nærmere vejledning.