Efterløn – for dig født fra januar til juni 1959

Hvornår kan du gå på efterløn og pension, hvor længe kan du få efterløn? Hvor meget kan du få udbetalt, hvordan modregnes der for din pension i efterlønnen – og hvad er medlemskravene for at få efterløn?


Læs her hvad der gælder for din aldersgruppe.

Efterlønsalder

Folkepensionsalder

År med efterløn

63½ år

67 år

3½ år

Efterlønsbevis

Når du når efterlønsalderen, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du et efterlønsbevis fra a-kassen. Beviset giver dig bl.a. ret til at gå på efterløn, selv om du senere bliver syg.

Udskydelsesreglen

Udskydelsesreglen går ud på, at du udskyder din efterløn i mindst ½ år (til du er fyldt mindst 64 år), efter du har modtaget dit efterlønsbevis. I samme periode skal du arbejde: mindst 780 løntimer (deltidsforsikrede: mindst 624 timer), eller mindst 26 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, hvis du er selvstændig. Kun arbejdstimer fra ustøttet arbejde tæller med til udskydelsesreglen. Arbejde i løntilskudsjob, seniorjob mv. tæller derfor ikke med til optjening af timer til udskydelsesreglen. Reglen har betydning for din efterlønssats og optjening af skattefri præmie.

Hvad kan du få i efterløn?

Du får den samme sats i hele efterlønsperioden, men satsen afhænger af din ind-tjening og hvornår du går på efterløn. Hvis du som fuldtidsforsikret går på nedsat tid, kan du supplere op med efterløn, så længe du højst arbejder 29,6 timer om ugen.

Du kan få efterløn med 91 % satsen, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du fylder 64 år. Den maksimale sats er her 773 kr. pr. dag. Det svarer i 2017 til 16.748 kr. om måneden. For deltid er satsen 515 kr. pr. dag/ca. 11.158 kr. om måneden.

Hvis du arbejder i 780 timer inden for mindst ½ år efter du har modtaget dit efter-lønsbevis (dvs. du udskyder din efterløn til du som minimum er fyldt 64 år), kan du gå på efterløn med 100 % satsen. Den maksimale sats er her 849 kr. pr. dag. Det svarer til ca. 18.395 kr. om måneden. For deltid er kravet mindst 624 timer og satsen er 566 kr. pr. dag/ca. 12.263 kr. om måneden.

Har du pensionsordninger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive mod-regnet i efterlønnen. Uanset hvornår du går på efterløn.

Beregning af din efterlønssats og optælling af timer til udskydelsesreglen sker på baggrund af indberetninger om din lønindkomst m.v. i SKATs indkomstregister. Du kan højst få 90 % af din hidtidige indtjening.

Modregning af pension

Alle dine pensioner bliver modregnet i din efterløn ud fra en særlig beregningsmetode - uanset om du får udbetalt pensionerne samtidig med din efterløn eller ej.

Modregning vil ske i hele efterlønsperioden - dvs. kapitalpensioner, ratepensioner, tjenestemandspension, alderspension, livrente etc., uanset om de kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej. Det gælder også pensioner, som din arbejdsgiver har bidraget til. Der modregnes også for tilsvarende udenlandske pensionsordninger.

Pensioner, du får udbetalt efter dit fyldte 60. år, men inden din efterlønsalder, indgår også i modregningen.

Får du ikke udbetalt dine pensioner sammen med efterlønnen, eller hvis de udbetales som et éngangsbeløb, fastsættes et årligt beregningsgrundlag på 80 % af tilsagnet ved din efterlønsalder af dine livsvarige pensioner og 5 % procent af de-potværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af dette beregningsgrundlag. Dvs., at først regner man ud, hvad 5 % af din depotværdi er. Så tager man 80 % af det beløb og kommer frem til, hvad der årligt skal fratræk-kes i din efterløn.

Eksempel: Har du fx kapital- og ratepensioner for i alt 1.000.000 kr., vil beregningsgrundlaget være 50.000 kroner. 80 % af det er 40.000 kroner, som så årligt vil blive fratrukket din efterløn.

Får du samtidig med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pensi-on.

Fra siden her kan du hente en oversigt over dine pensioner, og lave en vejledende beregning af din efterløn.

Fuldtidsforsikring

For at kunne få efterløn med fuldtidssatsen, skal du have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de sidste 15 år, heraf mindst 52 uger direkte før du går på efterløn.

Hvordan optjener jeg en skattefri præmie?

Du kan optjene til den skattefri præmie ved at udskyde din efterløn i mindst ½ år (til du er fyldt mindst 64 år) efter du har modtaget dit efterlønsbevis. I samme pe-riode skal du arbejde: mindst 780 løntimer (deltidsforsikrede: mindst 624 timer). Mindst 26 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, hvis du er selvstændig.

Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmietimer, med mindre du udskyder din efterløn med mindst 2 år efter du har fået dit efterlønsbevis. I perioden på 2 år skal du arbejde: mindst 3.120 timer (deltidsforsikrede: mindst 2.496 timer). Mindst 104 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, hvis du er selvstændig.

Hver gang du, efter du har opfyldt udskydelsesreglen, arbejder 481 timer, har du optjent ret til en skattefri præmie. Du kan maksimalt optjene 12 præmieportioner (i alt 158.928 kr. fuldtid /105.960 kr. deltid (2017-beløb).

Den skattefri præmie udbetales af a-kassen ved folkepensionsalderen.

Medlemskab og betaling af efterlønsbidrag

For at få efterløn skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal være medlem af a-kassen og betale efterlønsbidrag i mindst 25 år.
  • Du skal betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008, frem til du får dit efterlønsbevis eller går på efterløn.
  • Du kan ikke benytte dig af fortrydelsesordningen.
  • Du kan ikke holde pause i din betaling til efterlønsordningen.