Efterløn – for dig der er født fra januar 1963 til juni 1964

Hvornår kan du gå på efterløn og pension, hvor længe kan du få efterløn? Hvor meget kan du få udbetalt, hvordan modregnes der for din pension i efterlønnen – og hvad er medlemskravene for at få efterløn?

 

Efterlønsalder

Folkepensionsalder

År med efterløn

65 år

68 år

3 år

Efterlønsbevis

Når du når efterlønsalderen, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du et efterlønsbevis fra a-kassen. Beviset giver dig bl.a. ret til at gå på efterløn, selv om du senere bliver syg. Når du får dit efterlønsbevis - eller går på efterløn –skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Hvad kan du få i efterløn?

Du får den samme sats i hele efterlønsperioden.
 
Din efterlønssats vil i grundbeløb være 100 % satsen på op til 18.633 kr. pr. måned (deltidsforsikrede 12.422 kr. pr. måned).

Dine pensionsordninger vil gøre din efterløn mindre. Uanset hvornår du går på efterløn.
Du kan arbejde samtidig med, du går efterløn. Du kan få suppleret med efterløn op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned. Er du deltidsforsikret, kan du få suppleret op til 130 timer pr. måned, hvis du har max. 118 timer i den pågældende måned. Med andre ord: Du kan få supplerende efterløn, hvis du som fuldtidsforsikret efter fradrag for løntimer og andet har ret til efterløn i måneden for minimum 14,8 timer eller ret til minimum 12 timer i efterløn, hvis du er deltidsforsikret. Læse mere om arbejde og efterløn.

Modregning af pension

Alle dine pensioner bliver modregnet i din efterløn ud fra en særlig beregningsmetode - uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.

Modregning sker i hele efterlønsperioden - dvs. kapitalpensioner, ratepensioner, tjenestemandspension, alderspension, livrente etc. Det gælder også pensioner, som din arbejdsgiver har bidraget til, og udenlandske pensionsordninger. Pensioner, du får udbetalt efter dit fyldte 60. år, men inden din efterlønsalder, indgår også i modregningen.

Får du ikke udbetalt dine pensioner sammen med efterlønnen, eller udbetales de som et éngangsbeløb, fastsættes et årligt beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensio-ner. Din efterløn nedsættes med 80 % af dette beregningsgrundlag. Dvs., at først regner man ud, hvad 80 % af dit årlige pensionstilsagn er, og hvad 5 % af dit depot-værdi er. Så tager man 80 % af disse beløb og kommer frem til, hvad der årligt skal fratrækkes i din efterløn.

Eksempel: Har du fx kapital- og ratepensioner for i alt 1.000.000 kr., vil beregningsgrundlaget være 50.000 kroner. 80 % af det er 40.000 kroner, som så årligt vil blive fratrukket din efterløn (3.333 kr. i fradrag pr. måned).

Får du samtidig med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension.

Pensionsinfo.dk kan du hente en oversigt over dine pensioner, og i efterlønsberegneren kan du lave en vejledende beregning af din efterløn.

Fuldtidsforsikring

For at kunne få efterløn med fuldtidssatsen, skal du have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de sidste 15 år, heraf mindst 52 uger direkte før du går på efterløn.

Hvordan optjener jeg skattefri præmie?

Du kan optjene til den skattefri præmie på det arbejde, du har, fra du når din efterlønsalder.

Hver gang du arbejder 481 timer, har du optjent ret til en skattefri præmie. Du kan maksimalt optjene 12 præmieportioner (i alt 160.992 kr. fuldtid /107.328 kr. deltid (2018-beløb).

Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmietimer, med mindre du udskyder din efterløn med mindst 2 år efter, du har fået dit efterlønsbevis. I perioden på 2 år skal du arbejde mindst 3.120 timer (deltidsforsikrede mindst 2.496 timer). Mindst 104 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, hvis du er selvstændig.

Den skattefri præmie udbetales af a-kassen ved folkepensionsalderen.

Medlemskab og betaling af efterlønsbidrag

For at få efterløn skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal være medlem af a-kassen og betale efterlønsbidrag i mindst 25 år.
  • Du skal betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008, frem til du får dit efterlønsbevis eller går på efterløn.
  • Du har mulighed for at få en bidragsfri periode, dvs. blive fri for at betale efterlønsbidrag i en periode. En bidragsfri periode svarer til den tid, du har betalt bidrag før 1. januar 2008, inden du blev 35 år - og bidrag i 2007, hvor du var fyldt 35 år.
  • Du kan muligvis benytte dig af fortrydelsesordningen.