Dagpenge – hvor længe?

Som ledig kan du få dagpenge i op til 2 år (104 uger) inden for en periode på 3 år.


Når du har brugt de 104 uger, eller de tre år er gået, er din dagpengeperiode slut, og du skal igen have haft 1.924 løntimer inden for tre år, før du har optjent ret til en ny dagpengeperiode. For deltidsforsikrede er kravet 1.258 timer. Er du selvstændig, gælder der særlige regler.

Du skal være opmærksom på, at du både bruger af dine dagpengeuger, når du får udbetalt dagpenge, men også, når du får udbetalt feriedagpenge, har karantæne eller er i aktivering, herunder virksomhedspraktik og løntilskudsjob.

Ved sygdom tæller de første 6 uger af en sygeperiode altid med som brugte dagpengeuger.

Selvstændig bibeskæftigelse: Har du som ledig samtidig selvstændig bibeskæftigelse, er din dagpengeperiode begrænset til 78 uger (1½ år).

Genoptjening af ny dagpengeperiode: Du kan genoptjene ret til en ny dagpengeperiode, når du har haft sammenlagt mindst 1.924 (deltidsforsikrede 1.258) nye ustøttede løntimer. Timerne skal ligge inden for de seneste tre år.

Fleksibel genoptjening – hvis din dagpengeperiode udløber efter 1. januar 2017: Har du arbejde undervejs i din to-årige dagpengeperiode, kan du få forlænget din dagpengeret. Det gælder, hvis din dagpengeperiode udløber fra den 1. januar 2017 og kommer til at foregå i forholdet 1:2. Har du fx 1 måneds arbejde, bliver dagpengeperioden forlænget med to måneder. Man kan dog højest få forlænget sin dagpengeperiode med ét år ekstra, så den samlet bliver på op til tre år. Den fleksible genoptjening er en del af dagpengereformen, som får virkning fra januar 2017. Læs mere om fleksibel genoptjening.

Når dagpengeperioden er opbrugt

Omkring tre måneder før din dagpengeperiode er opbrugt, kontakter vi dig med vejledning om, hvad du har af muligheder.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Udløber din dagpengeret senest den 3. juli 2016, kan du modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 13 uger.

Kontantydelse: Udløb din dagpengeret i perioden fra den 5. januar 2015 til 2. juli 2017, kan du modtage kontantydelse fra kommunen. Ydelsen udbetales af kommunen med satser på henholdsvis 60 pct. og 80 pct. af højeste dagpengesats, alt efter om du er forsørger for egne børn under 18 år. Retten til ydelsen er uafhængig af, om du er forsørger eller har formue. Læs mere om kontantydelsen

Kontingentfritagelse: Du har mulighed for at blive fritaget for medlemsbidrag til a-kassen, hvis din dagpengeret udløber. Fritagelsen sker normalt for seks måneder ad gangen. Det kræver blot, at du fortsat er tilmeldt jobcentret som ledig og arbejdssøgende, og at du ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse. Du skal dog være opmærksom på, at din ret til efterløn ophører, hvis du benytter dig af tilbuddet om fritagelse for betaling af medlemsbidraget efter du er fyldt 50 år.

Seniorjob: Når din dagpengeret udløber, kan du søge om et seniorjob i kommunen, hvis der er fem år eller mindre, til du når din efterlønsalder. Hvis du mister retten til dagpenge senest den 3. juli 2016, får du tidligst ret til et seniorjob, når din ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse også er ophørt.

Et seniorjob er et job, som din bopælskommune skal tilbyde dig fra den dag, din dagpengeret (eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse) udløber, og indtil du kan gå på efterløn. Ansættelsen sker på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Bor du i en frikommune, kan du med kommunen få aftale om seniorjob hos en privat arbejdsgiver. Mens du er i seniorjobbet, skal du være tilmeldt jobcentret som jobsøgende uden ydelse og fortsat have et aktivt CV på Jobnet.