Barsel

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen, mens faderen har ret til 2 ugers fædreorlov. Herefter har forældrene ret til 32 ugers barselsorlov, som de kan dele imellem sig.

Barselsorlov

Skal du være forældre, har du ret til fravær efter barselslovens regler. Dine rettigheder under barslen er forskellige alt efter, om du er far eller mor. 

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov inden terminsdatoen. Terminsdatoen tælles med i opgørelsen af graviditetsorloven. Efter fødslen har du ret til 14 ugers barselsorlov, hvoraf de første 2 uger er tvungen orlov.

Hvis du føder før terminen, vil barselsorloven starte tidligere, og du vil således lide et "tab" i form af kortere graviditetsorlov.

Føder du derimod efter terminen, vil graviditetsorloven blive forlænget, og arbejdsgiveren vil lide det økonomiske tab. 

Som far har du ret til fædreorlov i 2 uger efter fødslen. Du har mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at orloven afholdes senere end dette, og ikke holdes sammenhængende. Orloven skal dog holdes, inden dit barn bliver 14 uger.

Mor og far har samlet ret til 32 ugers forældreorlov, som de kan fordele imellem sig. Afholdelse af forældreorlov kan påbegyndes 14 uger efter fødslen.

Hvornår skal barsel varsles?

Som mor skal du oplyse den forventede terminsdato til din arbejdsgiver senest 3 måneder før, du skal føde. Inden denne frist skal du også oplyse, om du vil afholde graviditetsorlov.

Som far skal du senest 4 uger før terminsdatoen give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil holde fædreorlov. 

Inden 8 uger efter fødsel skal du oplyse din arbejdsgiver, om du vil afholde forældreorlov. Du skal også meddele, hvor mange uger du afholder

Udskydelse af orlov

Hvis du er i job, har du ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov. Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked, om du vil udskyde noget af orloven. Den udskudte forældreorlov skal holdes i en sammenhængende periode og være afholdt inden barnet fylder 9 år. Desuden skal du være opmærksom på at det kun er den ene af forældrene, der kan gøre brug af retten til at udskyde orlov, og arbejdsgiveren skal have besked, senest 16 uger før du vil holde den udskudte orlov.

Du har mulighed for at udskyde endnu flere – eller færre – uger af forældreorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan fx aftale at udskyde op til 32 uger. Du kan også aftale at udskyde mindre end 8 uger. Indgår I en aftale, skal I samtidig huske at aftale, med hvilket varsel du skal give besked om, at du vil holde orloven.

Hvis du skifter arbejde, gælder aftalen kun, hvis din nye arbejdsgiver accepterer den. Kan du ikke indgå en aftale med din nye arbejdsgiver mister du den resterende del af din barsel.

Forlængelse af orlov

Forældreorloven kan forlænges med 8 uger (i alt 40 ugers forældreorlov). Hvis du er i arbejde eller selvstændig erhvervsdrivende kan du forlænge forældreorloven med 14 uger (i alt 46 ugers forældreorlov).

Den forlængede orlov kan afholdes af en af forældrene eller den kan deles mellem jer. Den forlængede orlov skal holdes uden afbrydelse, og I skal derfor afholde den i forlængelse af hinanden, hvis I vælger at dele den. Du kan ikke samtidig udskyde en del af orloven.

Forlængelse af forældreorloven er en ret til fravær, men ikke en ret til barselsdagpenge. Du skal derfor bede Udbetaling Danmark om at fordele barselsdagpengene for 32 uger forholdsmæssigt over hele perioden eller alternativt vælge ikke at modtage barselsdagpenge under forlængelsen.

Du kan også aftale delvis genoptagelse af arbejdet og på den måde udvide perioden du afholder barselsorlov. Se mere under punktet Tilbage på arbejde efter barsel eller orlov.

Beskyttelse mod opsigelse under graviditet og barsel

Kvinder, der er gravide eller holder barsel, er beskyttet mod opsigelse. Det betyder, at hvis du bliver sagt op under din graviditet eller barsel, er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at opsigelsen ikke skyldes graviditeten eller barslen.

Mænd er også beskyttet mod opsigelse i forbindelse med orlov. Både i den periode, hvor du har mulighed for at varsle orlov, og mens du holder orlov.

Sygdom under graviditet

Hvis du bliver sygemeldt på grund af graviditeten, må din arbejdsgiver ikke opsige dig af den grund. Du kan heller ikke blive sagt op efter 120-dagesreglen.

Ferie under barsel

Ifølge ferieloven kan du ikke pålægges at holde ferie, når du er på barsel.

Hvis du ikke kan nå at afholde optjent ferie, inden din barsel, kan du få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie. Det kræver dog, at dit barsels- eller forældreorlov er placeret op til hovedferiens udløb den 30. september eller ved ferieårets afslutning den 30. april. Efter den 30 september kan du få udbetalt feriepenge svarende til 15 dage, og efter ferieårets udløb kan feriepenge for eventuelt andre optjente feriedage blive udbetalt.

Bruge ferie til at udskyde forældreorlov

Det er ikke muligt at få udbetalt feriedagpenge og barselsdagpenge på samme tid, men har du ferie, som du endnu ikke har afholdt, har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie i en periode, hvor du ellers havde afholdt forældreorlov.

Frie Funktionærer anbefaler dog, at du er forsigtig med at udskyde orloven for at holde ferie. For det første, fordi du skal aftale den udskudte orlov med din arbejdsgiver. For det andet, fordi du ikke vil være beskyttet på samme måde under sådan en udskudt orlov.

Når du holder barselsorlov og forældreorlov med hel eller delvis løn, optjener du fuld ferieret hos din arbejdsgiver til det kommende ferieår. Hvis du genoptager arbejdet på nedsat tid sådan, at du både arbejder og holder barsel på samme dag, optjener du fuld ferieret til det kommende ferieår. Arbejder du derimod fx 4 dage om ugen og er på barsel 1 dag om ugen, optjener du ikke fuld ferieret den dag, du er på barsel.

Får du barselsdagpenge under orloven, optjener du kun ret til feriedagpenge, hvis du er dagpengeberettiget.

Regler for orlov og fravær ved adoption

Hvis du adopterer, gælder særlige regler om fravær op til adoptionen. Efter modtagelse af barnet gælder næsten de almindelige regler for orlov.

Din ret til fravær afhænger af, om myndighederne har bestemt, at den ene af de adopterende ægtefæller skal være i hjemmet i en periode. Er dette bestemt har den ene forælder ret til 14 ugers orlov, mens den anden forælder har 2 ugers orlov. Herefter har adoptivforældrene ret til samlet 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. 

Du skal være opmærksom på, at reglerne for fravær er forskellig afhængig af, om der er tale om adoption i udlandet eller adoption i Danmark.

Adoption i Danmark

Skal du modtage at adoptivbarn i Danmark, har du som forælder ret til fravær i op til 1 uge inden modtagelse af barnet. Reglen gælder, hvis:

  • Barnet ikke allerede opholder sig i adoptivforældrenes hjem.
  • Adoptivforældrene af hensyn til barnet opholder sig samme sted som barnet.

Hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, som ikke kan tilregnes adoptiv-forældrene, så er det muligt at forlænge retten til fravær med 1 uge. Adoptanten kan således i alt være fraværende i op til 2 uger inden modtagelse af barnet.

Adoption i udlandet

Kommende adoptivforældre, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har ret til fravær i 4 uger inden modtagelsen. Denne ret kan forlænges op til 4 uger, hvis opholdet bliver længere og skyldes årsager, som ikke kan tilregnes adoptivforældrene.

Få hjælp om reglerne for barsel

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for barsel.