Arbejdsskade

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Arbejdsskade på arbejdspladsen

Hvis du har været udsat for en ulykke på arbejdspladsen, er det din arbejdsgiver der har pligt til at anmelde arbejdsskaden. Er skaden erhvervsbetinget, er det derimod din egen læge, der skal anmelde skaden

1-års frist for anmeldelse

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal have modtaget anmeldelsen, inden 1 år efter at skaden er sket. Er sygdommen erhvervsbetinget, skal anmeldelsen modtages inden 1 år efter, at du har fundet ud af, at det kan være dit arbejde, der er grunden til din sygdom.

Anmeldes skaden ikke inden 1-årsfristen, vil sagen som udgangspunkt blive afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kun ganske sjældent ser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bort fra, at 1-årsfristen er overskredet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opretter en sag og går i gang med at indhente oplysninger fra dig, din arbejdsgiver, lægen og eventuelt kommunen. Derefter vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, og om du eventuelt har ret til erstatning efter loven.

Tidshorisont for behandling af arbejdsskadesag

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at behandle en arbejdsskadesag, fordi der er forskellige frister afhængig af, om der er tale om en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

Desværre kan det tage lang tid at få sin sag behandlet, og det er ikke ualmindeligt, at det kan tage flere år, inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring endeligt afslutter sagen.

Arbejdsulykke

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer om en ulykke skal anerkendes som en arbejdsskade. De skal træffe en afgørelse efter 3 måneder, hvis sagen afvises. Anerkendes ulykken derimod som en arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 1 år afgøre, om du har ret til erstatning.

Erhvervssygdom

Ved anmeldelse af erhvervssygdom, er det også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse. Hvis sagen afvises, skal dette afgøres senest 6 måneder efter, at anmeldelsen er foretaget. Inden for 2 år skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgøre, om erhvervssygdommen anerkendes, og om du har ret til erstatning.

Hvis tidsfristerne ikke overholdes

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke overholder tidsfristen for at træffe afgørelse, skal de orientere dig herom. Det er ikke muligt at klage over, at fristen ikke bliver overholdt, og desværre kan du risikere, at det kan tage flere år, inden der endeligt bliver truffet afgørelse i din sag. Når din sag endnu ikke er afklaret, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en foreløbig afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tabt erhvervsevne.

Som medlem af Frie Funktionærers fagforening får du hjælp til behandlingen af arbejdsskadesager. På dine vegne arbejder vi for en effektiv sagsbehandling, så din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Speciallægeerklæring

Hvis arbejdsskaden ikke umiddelbart bliver afvist, skal der udfærdiges en speciallægeerklæring. Speciallægeerklæringen skal ikke tage stilling til, om sygdommen kan anerkendes, men give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om sygdommen og generne. Den benyttes senere i forbindelse med den juridiske vurdering.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har også lægekonsulenter tilknyttet, som ud fra de lægelige oplysninger afgiver en udtalelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til brug for sagsbehandlingen.

Erstatning for arbejdsskade

Du kan i henhold til loven få en godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

En varig mén-godtgørelse er en godtgørelse for de gener, man har i dagligdagen som følge af arbejdsskaden. Det varige mén afgøres ud fra en méngradstabel. Erstatning for tab af erhvervsevne, får du, hvis du enten helt eller delvist mister evnen til at skaffe dig indtægt ved arbejde. For at du kan få erstatning for tab af erhvervsevnen, skal den være reduceret med mindst 15%.

Tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte

Du kan kun få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du ikke får fuld løn fra din arbejdsgiver, og hvis din arbejdsgiver kan gøres ansvarlig for skaden. Erstatning for svie og smerte kan du også kun få dækket af din arbejdsgiver, hvis vedkommende kan gøres ansvarlig for, at skaden er sket.

Hvis arbejdsskaden ikke anerkendes

Du har ret til at anke en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Desuden kan du, hvis der efter en afgørelse sker væsentlige ændringer i din tilstand inden for 5 år fra afgørelsen, søge om at få sagen genoptaget. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør, om betingelsen for genoptagelse er til stede. Denne afgørelse kan også ankes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.