Nye regler for selvstændige pr. 1. oktober 2018

Nye dagpengeregler for selvstændige

Fra den 1. oktober 2018 er der trådt nye dagpengeregler for selvstændige i kraft.


Regelændringerne indbefatter selvstændig virksomhed, formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse. Blandt andet er dagpengebegrænsningen for selvstændig bibeskæftigelse sat ned fra 78 uger til 30 uger.

Du kan med fordel læse pjecen om Nye dagpengeregler for selvstændige, free-lancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster, som giver et hurtigt overblik over de nye regler for selvstændige.

Selvstændig bibeskæftigelse

For dig, der driver selvstændig virksomhed, betyder de nye regler to vigtige ting:

  • Hvis du har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal denne lukkes for at få dagpenge.
  • Har du samtidig med driften af din virksomhed til gengæld lønmodtagerarbejde med mindst 80 løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste seks måneder, inden du bliver ledig – og mindst én løntimer i fem af de seneste seks måneder, kan du fortsætte din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge i op til 30 uger.

Det er nyt, at du som et faktisk krav skal have et vist antal lønmodtagertimer, hvis du ved ledighed vil bevare din virksomhed og samtidig kunne fortsætte med hele eller dele af din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge.

Ti gengæld har du noget friere tøjler end tidligere til din selvstændige bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, fordi du må arbejde på alle tider af døgnet, altså også inden for almindelig arbejdstid, så længe du kan påtage dig arbejde med dags varsel. Du har mulighed for at pause dine supplerende dagpenge, hvis den selvstændige bibeskæftigelser kører for fuldt tryk, fx i et par måneder ved højsæson. Under særlige betingelser er der mulighed for at forlænge de 30 uger med supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Har vi på nuværende tidspunkt godkendt, at du kan modtage supplerende dagpenge ved siden af selvstændig bibeskæftigelse, vil du i løbet af oktober få et brev, der uddyber, hvad de nye regler betyder for dig.

Sådan optjener du dagpengeret

Tidligere var det afgørende for, om man kunne få dagpenge, at den selvstændige virksomhed var drevet ”i væsentligt omfang”. Dette skøn er nu erstattet af, om man faktisk har haft indtægt. Adgangsbilletten til dagpenge er nu, at man opfylder indkomstkravet ved at have tjent mindst 228.428 kr. inden for de seneste 3 år. Her tæller A- og B-indkomst og eventuel overskud i selvstændig virksomhed (før skat) med. Der kan dog højest tælles 19.029 kr. med pr. måned.

Beregning af din dagpengesats

Beregningen sker som udgangspunkt også ud fra din samlede indtægt i dine bedste 12 måneder inden for de sidste 24 måneder forud for din ledighed. Både indtægt fra selvstændig virksomhed (overskud før skat) og lønarbejde tæller med. Muligheden for at få en mindstesats, hvis din indtægt har været meget lille, er ophørt.

Ophørsbetingelserne er blevet nemmere

Dit ophør skal nu dokumenteres ved, at du afmelder din virksomhed på Virk.dk (CVR-registret) og fremviser et ophørsbevis. Hvis du ikke kan fremvise et ophørsbevis med det samme, kan man som noget nyt også ophøre på en tro- og loveerklæring, som kan fås i a-kassen.

Venteperiode

Som udgangspunkt er der en obligatorisk venteperiode på tre uger fra ophørsdato, før man kan få dagpenge. Ved ophør med tro- og loveerklæring er venteperioden dog på to måneder. Kan man dokumentere, at virksomheden er ophørt inden for de to måneder, kan man få dagpenge dagen efter ophøret, dog tidligst tre uger fra det tidspunkt, hvor man er ophørt ifølge erklæringen.

Medarbejdende ægtefælle

Har du en skattemæssig lønaftale med din ægtefælle, der ejer virksomheden, anses du for at være lønmodtager. Du må ikke samtidig være registreret som medhjælpende ægtefælle i skattemæssig henseende. Ved ledighed vil du får tre ugers venteperiode.

Er du uden lønaftale, kan du kun ophøre med virksomheden ved på tro og love at erklære, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed. Det samme gælder, hvis du ikke er registreret som ejer af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen, men står opført i SKATs register som medhæftende for virksomheden. Venteperioden på tre uger starter først fra den dato, hvor tro og-loveerklæringen modtages i a-kassen. Det er også her, du kan rekvirere erklæringen.

SKAT’s definitioner har afgørende betydning

I de nye regler er det defineret, hvornår der er tale om:

  • Lønmodtageraktiviteter.
  • Selvstændig virksomhed.
  • Formueforvaltning.
  • Fritidsbeskæftigelse.

Her er det altid SKAT, der skal afgøre, om der er tale om det ene eller det andet:

  • Du er selvstændig, hvis dit arbejde har et erhvervsmæssigt formål, du arbejder personligt med virksomheden, og du er CVR-registreret.
  • Er din omsætning mindre end 50.000 kr. om året, vil aktiviteten blive betragtet som en fritidsbeskæftigelse (hobbyvirksomhed), uden begrænsningen på 30 uger. De timer du bruger vil dog blive trukket i dagpengene.
  • Er din omsætning over 50.000 kr. om året, er aktiviteten selvstændig bibe-skæftigelse med en begrænsning på de 30 uger.

Sådan får du mere at vide

Man kan være selvstændig på mange måder, og reglerne på området er komplekse. Vi anbefaler derfor, at du kontakter a-kassen, hvis du er selvstændig – eller overvejer at blive det – og ønsker at søge om dagpenge.

Oprettet: 07-10-2018