Et tryggere dagpengesystem

Et tryggere dagpengesystem?

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik i oktober 2015 en aftale om ”Et tryggere dagpengesystem”, som Radikale Venstre efterfølgende tilsluttede sig.

Samme kreds af partier indgik i december i tillæg en aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer. Lovforslaget, der udmønter de to aftaler, har netop været i høring.

Samlet set er der tale om forbedringer på flere områder, men vi ser også en række urimeligheder i det dagpengesystem, der er lagt op til skal virke fra 2017. Frie Funktionærer har fremhævet nogle urimeligheder i sine bemærkninger til politikerne.

Forenklingen, der forsvandt

Det er uomtvisteligt, at der er et stort behov for forenkling af det komplicerede regelsæt, der i dag sætter rammerne for de lediges vilkår. Lovforslaget lægger da også op til store omlægninger i dagpengesystemet og a-kassernes administration. Desværre med en samtidig tilføjelse af nye snørklede og detaljerede opgørelsesmetoder, som ikke sikrer den gennemskuelighed i reglerne, som vi på medlemmernes vegne havde en forventning om, at en reform ville føre med sig. Det ser vi ikke som et skridt i den rigtige retning mod et tryggere dagpengesystem.

Lempelse for nyuddannede

Vi glæder os over, at lovforslaget lægger op til, at studerende, der afslutter en planlagt erhvervsmæssig uddannelse hurtigere end 18 måneder, får dagpengeret. Det er dog svært at se rimeligheden i, at dagpenge først kan udbetales efter 18 måneder, hvis kravene for dagpengeret i øvrigt er opfyldt. Det giver i hvert fald ikke incitament til at afslutte en uddannelse på kortere tid. Og så opfordrer vi til, at reglerne skal gælde allerede nu og ikke først i 2017.

Særligt seniormedlemskab

Høringsudkastet har også et punkt om, at medlemmer, der når folkepensionsalderen fra 2017, som alternativ til den obligatoriske udmeldelse kan vælge et seniormedlemskab i a-kassen uden ret til dagpenge og øvrige ydelser, bortset fra hjælp til jobsøgning. Efter vores opfattelse er det helt unødvendigt og understreger en fortsat aldersdiskrimination, som er med til at fastholde et forældet syn på alder som en bestemmende faktor for, hvornår man er en ”rigtig” arbejdskraft, der kan forsikre sig mod ledighed.

Aktive på arbejdsmarkedet bør kunne sikre sig økonomisk ved ledighed uanset alder. Rådighedsreglerne sætter rammen for, om man har dagpengeret og bør være gældende uanset alder. Rigtig mange lønmodtagere ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, men bliver unødigt sårbare i forhold til afskedigelser/virksomhedslukninger, hvis de ikke har mulighed for at finansiere ledighedsperioder med dagpenge på lige fod med andre aktive på arbejdsmarkedet.

Der er mange områder i høringsudkastet, som trænger til at blive justeret, så en ledig kan vurdere, hvilken betydning reglerne for arbejdsløshedsforsikring har i den enkeltes situation.

Læs hele vores høringssvar

Oprettet: 10-03-2016