Nye dagpengeregler pr. 1. juli 2017

Nye regler fra 1. juli 2017

Hvad betyder de nye dagpengeregler for dig?

Optjening af dagpengeret via indkomst

I dag skal du have arbejdet 1.924 timer inden for en periode på tre år, for at have ret til dagpenge eller efterløn.

Skal du fra den 1. juli 2017 eller senere tage hul på et dagpengeforløb, er det din lønindtægt, der er afgørende for din optjening af dagpengeret.

Er du fuldtidsforsikret, skal du have haft en indkomst før skat på mindst 223.428 kr. inden for de sidste tre år. Du kan max medregne 18.619 kr. pr. måned.

For deltidsforsikrede er indkomstkravet på mindst 148.956 kr., og max medregning af 12.413 kr. pr. måned. Det betyder, at du altid skal arbejde i mindst 12 måneder for at få ret til dagpenge – også selvom din løn er højere end 18.619 kr. om måneden.

Er din løn lavere end 18.619 kr., skal du arbejde i mere end 12 måneder. Indkomstkravet gælder også, hvis du kommer fra beskæftigelse og skal have et efterlønsbevis eller gå på efterløn

Både A- og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i indkomstkravet. Det betyder, at du kan medregne indtægt fra private hverv, fx som medlem af en kommunalbestyrelse eller en privat bestyrelse, hvis du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Det er kun ustøttet arbejde, der giver ret til optjening af dagpengeret. Det betyder, at der ikke må være givet offentligt løntilskud til din løn.

Beregning af dagpengesats

I dag beregnes satsen på din løn i de seneste tre måneder/12 uger. Bliver du ledig fra og med den 1. juli 2017, skal dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 bedste af de seneste 24 måneders indtægt. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Samtidig bortfalder muligheden for den faste 82 %-sats for ledige, der ikke har løntimer nok til en satsberegning. Ved lav indtjening kan dagpengesatsen derfor blive ganske lav. Samme beregningsregler gælder ved efterløn.

Der bliver kun beregnet en ny dagpengesats, når der er genoptjent ny dagpengeret og man starter i et nyt to-årigt dagpengeforløb. Nyuddannede har fortsat mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats seks måneder efter dagpengeretten er indtrådt, og når der foreligger tre månedsindberetninger i Indkomstregisteret.

Månedsvis udbetaling

Fra den 1. juli 2017 vil dagpenge og efterløn blive udbetalt á conto for en hel måned ad gangen. Udbetalingen vil være ens, uanset om det er en kort eller en lang måned. Fuldtidsforsikrede får udbetalt dagpenge for 160,33 timer pr. måned, som også er timetallet for fuldtidsansatte på månedsløn. Deltidsforsikrede får 130 timer.

Dagpengene bliver udbetalt i timer i stedet for uger

I dag opgøres den to-årige dagpengeret på 104 uger, og du bruger én uges dagpenge, hver gang du får udbetalt dagpenge i ugen, uanset om du kun får udbetalt for fx én dag.

Fremover udgør en dagpengeret 3.848 timer (deltidsforsikrede 3.120 timer) – hvilket svarer til to år. Men du forbruger kun det antal timer, som du reelt får udbetalt dagpenge for, så forbruget stemmer med det, der udbetales.

Ydelseskort skal udfyldes ugen inden den 1.

Hvor du i øjeblikke skal indsende dit dagpengekort og efterlønskort fra den næstsidste søndag i måneden, skal det fra juli måned 2017 indsendes tidligst en uge inden den 1. i hver måned.

Fordi dagpengekortet skal sendes ind, inden måneden er udløbet, bliver du nødt til at give et kvalificeret gæt på dine aktiviteter de sidste dage. Det betyder, at hvis du fx uventet får arbejde i de sidste dage, vil der ske en regulering i udbetalingen i den efterfølgende måned.

Penge på kontoen den sidste hverdag

I løbet af foråret ændres tidspunktet for, hvornår dagpenge og efterløn er på kontoen fra nu i ugen efter periodeudløb, til den sidste hverdag i måneden.

Karensdag hver fjerde måned

Som noget nyt indføres der en såkaldt karensdag hver fjerde måned. På karensdagene får du ikke dagpenge, men er stadig omfattet af samme krav som på de dage, hvor du får dagpenge. Du kan dog undgå karensdagene, hvis du inden for de fire måneder har arbejdet mere end 148 timer (deltidsforsikrede mere end 97 timer).

Karensdage indføres fra den 1. juli 2017 og får første gang betydning ved udgangen af oktober måned 2017.

Overskydende timer afskaffes

Hvis du har arbejdet og fået løn for mere end 37 timer om ugen de seneste tre måneder (eller 12 uger hvis du ikke er månedslønnet), inden du tilmelder dig jobcenteret (eller går på efterløn), skal du afspadsere de ekstra timer, før du kan få udbetalt dagpenge eller efterløn. Er din arbejdstid ukontrollabel (antallet af timer har ikke betydning for din aflønning), beregnes antallet af overskydende timer ved at omregne din indtægt med omregningssatsen på 230,08 kr. (2017).

Fra og med 1. juli 2017 gælder reglen om overskydende timer ikke længere, og eventuelle uafviklede overskydende timer nulstilles.

Mindsteudbetalingsreglen omlægges

I forbindelse med overgang til månedsvis beregning af dagpengene, omlægges mindsteudbetalingsreglen fra de nuværende 7,4 timer pr. uge til 14,8 timer pr. måned. For deltidsforsikrede bliver mindsteudbetalingsreglen på 12 timer pr. måned.

Afkortning af dagpengeperioden ved mere end fire års ledighed

Som noget nyt indføres en måned uden ydelse for ledige, der i løbet af de seneste otte år har fået dagpenge i sammenlagt fire år. I stedet for to års dagpengeret (3.848 timer) vil du kun få et år og 11 måneders dagpengeret (3.688 timer). Det betyder, at din dagpengeret i udgangspunktet vil ophøre en måned tidligere.

Digital adgang til flere oplysninger

Fra midten af juli 2017 vil du få adgang til flere oplysninger om dine dagpenge og din dagpengeret. På "Mit Frie" på www.f-f.dk og på Jobnet.dk vil du fx kunne se, hvor mange timer med dagpenge du har brugt, hvor mange timer du har tilbage, og hvor mange timer du skal nå at arbejde, for at undgå at blive trukket for en karensdag.

Du vil også få en særlig beskæftigelseskonto, hvor de timer du arbejder, mens du er ledig, bliver sat ind. På den måde kan du få et bedre overblik over, hvordan din dagpengesituation ser ud, og hele tiden se, hvor meget du kan forlænge din dagpengeperiode – hvis det bliver nødvendigt.

Du finder mere info i pjecen "Nyt dagpengesystem" (pdf)